Buufata Xiyyaaraa Hartis Fiild Jaaksanitti ibsaan baduun balali'insa haqsiise

Buufata Xiyyaaraa idil-addunyaa Hartis Fiild Jaaksan Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Buufatni Xiyyaaraa Hartis Fiild Jaaksan Addunyaarratti isa guddaa fi hojiin itti baayyatuu dha

Buufata Xiyyaaraa Atlaantaa Hartis Fiild Jaaksanitti ibsaan baduu isaatiin balali'insi haqameera, balala'iinsi kaan yeroo biraatti darbeera.

Adda cituu humna ibsaaf sababni maal akka a'e hanga ammaatti kan hin beekamne yoommuu ta'u caampaniwwan humna ibsaa furmaata itti gochuuf yaalaa jiru.

Qubaannaan buufataalee xayyaaraa biroorraa Atlaantatti karoorfames bakka biraatti jijjiirameera kaan ammoo buufata xiyyaaraa jiran irraa akka turan dirqisifamaniiru.

Qondaaltonni buufatichaa akka jedhanitti ibsaan kan bade dilbata darbe sa'aa 10 irra qabeeti.

Bulnchiinsi Aveeshinii Federaalaa balali'iinsi Atlaantaa adda citeera, meeshaaleen tarminaal keessa jiraniis hojii dhaabaniiru jedheera.

Buufata xayyaarichaaf dhiyeessaa humna ibsaa kan ta'e dhaabbanni Joorgi Paawoor akka jedhetti sababa rakkoo kanaa dafanii baruu hin dandeenye.

'Gareen kaampaanichaa warreen buufata xayyaaraa waliin ta'uun sababa isaa bira gahuuf si'oominaan hojechaa jirra' jechuun kaampaanichi ergaa twiiteraa barresseen ibseera.

Suuraaleen wayita maamiltoonni dukkana keessa ta'anii eeggatan agarsiisu miidiyaalee Hawaasa irratti heddu ilaalamuutti jiru.

Buufanni xayyaaraa Hartis Fiild Jaaksan Addunyaarratti buufata hojiin itti baayyatu yommuu ta'u guyyyaatti imaltoota 250,000 keessummeessun guyyaatti qubannaalee fi balali'iinsa 2,500 raawwata.

Buufanni Xayyaaraa Atlaantaa buufata namoonni hedduun gara Ameerikaatti sababa garaagaraaf dhufan ittti fayyadamani dha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan