Kalaqtoota BBC: Dolaara tokkoon dubbachuu danda'u
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Dolaara tokkoon meeshaan sagaleen dubbachuu nama dadeessisuu kalaqame

Doktoorri Hindii tokko dhukkubsattoota sababa dhibee kaansariitiin sagalee baasuu hindandeenyee, meeshaa ittiin deebi'anii sagaleen dubbachuu danda'an kalaqe.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan