Voolkaanoo ho'aa keessaatti akkamiin suura kaasuu dandeessu?

Uulaa Loohmaan, Volkaanoo ho'aa keessa lixuun suuraa wayita kaaftu, miira akkami isheetti akka dhagaahamu gaaffii fi deebii BBC waliin taasifteen dubbatteetti.