Voolkaanoo ho'aa keessaatti akkamiin suura kaasuu dandeessu?

Voolkaanoo ho'aa keessaatti akkamiin suura kaasuu dandeessu?

Uulaa Loohmaan, Volkaanoo ho'aa keessa lixuun suuraa wayita kaaftu, miira akkami isheetti akka dhagaahamu gaaffii fi deebii BBC waliin taasifteen dubbatteetti.