Garee cimaa Piriimiyeer Liigii torbee kanaa

Image copyright PA

Galchii eegaa - Maatiiw Raayaan (Birraayitan)

Maatiiw Raayaan gareensaa Biraayitan Barnileeyi waliin tapha taasisan irratti kubbaawwan galchii ta'uu malan 6 hambisee jira.

Garee kan akka Biraayitan gadi bu'uuf qarqararra jiruuf galchi eegaan injifatamuu irraa akasitti baraaru baay'ee barbaachisaa dha.

Ittisaa - Kiriis Ismooliingi (Maan Yunaayitid)

Taphni Weestibiroom waliin taasise, tapha 99ffaa gareensaa itti injifate yoo ta'e, injifannoo taphoota 100 taphattoota kabajachuu danda'an keessaa 26ffaa ta'eera.

Yeroo Vaalensiyaan miidhamee ba'u mallattoo dursummaa taphattootaa fudhachuunsaa kabajni kun garamitti deemaa akka jiru kan mullisudha.

Ittisaa - Jeemsi Kooliinsi (Weesti Haam)

Tapha Weesti Haam Istook Siitii moo'uun qabxii 3 itti sassaabatetti, Kooliinsi kubbaawwan 18 galchiirraa maqsuun gaheesaa ba'ateera.

Ittisaa - Maarkas Aloonsoo (Cheelsii)

Erga uffannaa Cheelsiin taphachuu eegalee galchii 10 kan lakkoofsise yoo ta'u, 4 ammoo mijeessee kenneera.

Tapha Saawuzihaampitan irratti galchii hedduu miidhagdu lakkoofsisee jira.

Aroon Muuyi (Haadarsifiildi)

Muuyi gahee ittisaarraa darbee galchii 4 lakkoofsisuun murteessummaasaa itti fufeera.

Mo'amuu yeroo hedduun booda Waatfoordiin dirreesaaniirratti irra aanuun gara injifachuutti deebi'anii jiru.

Taphataa Gidduu - Keeviin De Biruuyine (Maan Siitii)

Taphoota 15 irratti hiriire keessaa galchiiwwan 4 lakkoofsisuun 8 ammoo mijeessee kennee hagam barbaachisaa akka ta'e agarsiisee jira.

Taphataa Gidduu - Fiiliippee Kuutiinhoo (Liivarpuul)

Galchiiwwan Liivarpuul dirreen ala lakkoofsisan keessaa Kuutiinhoon 8 galchuun 7 ammoo mijeessee kenneera.

Liivarpuul Kuutiinhoo qabaachuu isaaniitti akka abbaa carraatti of ilaaluu qabu.

Taphataa Gidduu - Meesuut Oziil (Arseenaal)

Galchii inni Niiwukaasil irratti lakkoofsise ajaa'iba turte.

Adda addummaan tapha Niiwuukaasil fi Arseenaal gidduu ture galchii Oziil qofa. Sabani isaas, Niiwukaasil qabxii tokko argachuuf dhama'aniiru.

Taphataa duraa - Wiilfireed Zahaa (Kiriistaal Paalaas)

Rooyi Haadisan erga Paalaasiin fudhatanii booda iddoo gadi bu'uurraa ol baasuurraa eegalee jijjiirama guddaa fidanii jiru.

Leestar irratti galchii kan lakkoofsise Zahaan ammoo adeemsa kanarratti gahee olaanaa taphateera.

Taphataa fuulduraa - Kiriistiyaan Beenteekee (Kiriistaal Paalaas)

Bara 2012 irraa kaasee Beenteekeen galchiiwwan 24 mataadhaan lakkoofsisuu danda'eera. Galchii 27 kan lakkoofsise Oliiviyee Jiiruutti aansee galchii hedduu mataadhaan lakkoofsisuun lammaffaadha.

Taphataa fuulduraa - Raahiim Istarliingi (Maan Siitii)

Dorgommiiwwan hundarratti galchii 15 lakkoofsisuu kan danda'e Istarliingi, dursummaa galchii hedduu lakkoofsisuu kan kilabichaa qabatee jira.

Tapha Tootanhaam waliin taasisan irratti galchiiwwan lamalakkoofsisuu danda'eera.

Image copyright BBC Sport

Mata dureewwan walitti dhiyaatan