Dubartiin lammii Ameerikaa sarootuma guddifteen ajjeefamushee poolisiin beeksise

Miidhamtuu Betaaniyaa Istiifan kan dutee Varjiniyaa keessatti argamte

Madda suuraa, CBS

Poolisiin baadiyaa Varijiniyaa waa'ee dubatrii saroota lama guddiftee osoo bashananaaf futee deemtuu torban darbe keessa isaanumaan ajjeefamtee ifa taasisee.

Erga Beetaaniyaa Isitiifan shamarreen waggaa 22 dutee argamteen guyyoota afuriin booda haala du'a ishee ilaalchisuun ibsa yeroo lammataa keenneera.

Guyyaa Jimaataa qondaaltoonni saroota yoo arganitti jalqaba waan reefa beeladaa eegaa jiraa itti fakaate ture.

Garuu reefichi kan Isitiifan ture. Isaanis reefa ishee nyaachaa turan.

Akeekachiisa: Namoonni tokko tokkoo odeefannoo asiin gadiitti aruu danda'u

"Anis qondaaltoonni kan biraa afuris akka argineetti,'' jedha Shaarii Jim Agneew Kaawuntii Guchiland irraa, ''Saroonni reeficha nyaataa turan.''

"Miidhaan jalqaba irraan geessisanis kokkee fi fuula ishee irra ture,'' jedheera.

"Isaan booda yoo lafatti kuftuu, ofi wallaallaan achiin booda sarooonni amma isheen dutuutti caranii ajjeessani,'' jedheera yeroo baayyee afura baafachuun dubbataa.

Shaarii Jim Agneew konfarnsii Wiixata irraatt akka jedheetti, maatii miidhaamtuutiif waan of eeggannoo taasisanifu jecha dura ibsa gadi fageenya dhimmicha irratti kennu hin barbaanne ture.

Madda suuraa, Kristin Smith

Garuu, oduun magaalaa xiqqoo Varjiniyaa Richmood irraa fageenya km 48 irratti argamtu keessa babal'ateen booda, bilbila jiraattootaatiin cinqamu dubbata Shaariif. Isaan booda kan ajjeesse bahu akka hindandeenye ilaalchisuun ibsa keennu barbaadu isaas himeera.

Hirriiyyonis soroonni amala gaarii qaban kunneen attamiin nama guddisee ajjeessu akka itti danda'an gaafataniiru.

Hirriyaan tokko akka midiyaa biyya keessatti himeetti, saroonni gaarii turan. ''Dhungoodhaan si ajjeessu danda'u,'' Baarbaaraa Nooriis oduu WWBT'tti akka himteetti.

oolisoonni erga heeyyama argataniin booda saroota ajjeesaniiru. Ullfinni saroota lamaaniis kan Isiifaan harka lama ulfaata.

Saroonni kunneenis Toonkaa fi Paakemaan kan jedhuum beekaman yoo ta'u, Jimaata erga Isiifan baddeen booda abbaan ishee barbaacha yoo deemeetti bosoona keessatti argeen.

''Isiifanis baayyee miidhamtee turte. Wayita agarreetti erga duutee kan baayyee turte ta'u hubannee jirra,'' jedhaniiru ajajaan Aginw gaazexxessitootaan. Uffanni ishee dhiigaan makamees asiifi achitti bittinnaa'ee mulata tures jedhaniiru.

''Qaamnii dhiigaan hinbukaahiin tokko hinturre,'' jechuun ibsaniiru.

Ciniinnaan mataa isheerra ture kan sarootaa ta'uu qondaaltoonni kan mirkannessan yoo ta'u, qornnoo dabalataatiif qaamni sarootaa kaa'ameeras jedhameera.