Suuraawwan halluu hedduu Guwaantanamoo ibsan

Suuraawwan halluu hedduu Guwaantanamoo ibsan

Agarsiisni suuraa 'ode to the Sea' jedhamu hookkara kaase. Sababni isaa hojiin aartii kun sirreeffamtoota amma Guwaantanaamoo jiran kan duraan loltoota turaniin kan ka'e waan ta'eef. Agarsiisni kun kan gaggeeffame Kolleejjii Yakkaa 'John Jay College' kan New Yoorkitti argamu keessatti.