Yuutubiirraa qarshii horachuuf tooftaawwan fayyadan shan

Akkaataa Yuutubirraa galii argachuun danda'amu shan Image copyright Thinkstock

Namoonni hedduu viidiyoo tolaan daawwachuuf Yuutubii filatu. Haa ta'u malee, dawwachuufi ittiin beekamuuf qofa osoo hin taane madda galiis erga ta'e tureera.

Isin walleewwanis ta'e fiilmii adda addaa ilaaluuf alatti galiin akka irraa argamu quba qabduu? Garuu akkamiin galii irraa argachuun danda'ama? Mee karaawwan shanan kana hubadhaa.

1. Beeksisawwan

Karaan jalqabaa namoonni Yuutubiirraa fayyadaman beeksisa irraati. Kunneenis viidiyoo daawwachuuf filattan dura kan mul'atan jechuudha. Isaan beeksisawwan itti kanfalamedha.

Yeroo viidiyoon beeksisaa si'a kuma tokkof ilaalamu, dhaabbanni Guugil abbaa Yuutubi qabu sanaaf qarshii kanfala. Kunis dolaara 1- 5 ta'uu danda'a.

Faallaa namoota kana yaadaniin garuu Yuutubiin booda kana waan galii guddaa argamsiisu ta'aa hin jiru.

Yeroo keessa beeksisni namoota viidiyoo bareechanii qixeessaniif hawwataa ta'aa hin jiru.

Kanaafis, booda kana hammi kanfalamu xiqqaateera. Miidiyaan Yuutubii mataan isaa qarshii beeksisaan argame walakkaa ni qooddata.

Haa ta'u malee, yeroo viidiyoon fe'ame haalaan daawwatame galiin isaa ni dabala. Yoo si'a miiliyoona daawwatame dolaara kuma tokko hanga shanii kanfalamuu danda'a.

Image copyright YouTube Casey Neistat
Goodayyaa suuraa Kaasey Nestaat nama Yuutubii fayyadamuun beekamudha

2 Paatrewoon (Patreon)

Namoonni Yuutubii fayyadaman haala namni kaan hin beekneen qarshii horachuu danda'u. Kunis, miidiyaalee hawaasaa qarshii walitti qabuu danda'aniini.

''Jaalattes ta'u osoo hin jaalatin viivdiyoowwan daawwatta. Yoo baay'ee jaallatteefi nama sana qixeesse deeggaruu yoo barbaadde garuu viidiyoo tokkoof dolaara tokko ykn ji'aan dolaara tokko kanfaluu dandeessa,'' jedha lammiin Ingilizii Yuutubiin beekamu Ivaan Edingar.

Namoonni Yuutubii haalaan fayyadamuun beekaman tokko tokko haala namoonni kanfalanii addatti viidiyoo daawwachuu danda'aan qixeessu.

3• Hidhaa hidhata qaban

Kuni keessumaa biloogaroota (namoota intarneeta irratti barreessan) dhimma faashinii fi bareedina akkasumas oomishaalee teknooloojii irratti yaada isaanii barreessaniif gaariidha.

Kanaan oomishaalee muraasa beeksisuu barbaadan Yuutubiirra maxxansuun yeroo cuqaasamu kallattiin gara websaayitii ykn gabaa intarneetarraa argachuu danda'anitti nama geessuu qaba.

Image copyright Fleur De Force / YouTube

Namoonni Yuutubii fayyadamuu beekaman kunneen oomisha akka beeksifamu isaan bira dhufu dursani madaalu.

Ibsa viidiyoo sana keessa hiituu (link) kaa'uun namni viidiyoo sana arge marti hiituu oomishi suni onlaayinii gurguramutti geessu akka argu godha.

Wanti guddaa garuu dhaabbileen oomisha isaaniin gurra horan fauyyadamtoota Yuutubiin beekamanitti fayyadamuun ummata hedduu biraan akka ga'u godhu.

4• Eeruu Oomishaa

Poostarii, faayaleen harkaa adda addaa, tiishartiiwwan, man'ee bilbilaa fi kaan fayyadamtoota Yuutubiif galii dabalataa fidu.

Yeroo namoonni kun oomishaalee kana fayyadamuun viidiyoo hojjetan beeksisa kallattii akka hojjechuuti. Fakkeenyaaf osoo tishartiitu beeksifama ta'e isa uffatani viidiyoo waraabamuu jechuudha.

Image copyright PA

Maqaan isaa isaaniif galii fiduu danda'a garuu takka takka hammi argatan guddaa ta'u dhiisuu mala.

Wanti hunduu nama Yuutubii sanarraa beeksisa hojjeturratti hundaa'a. Kunis, hordoftootaafi qoodinsa jiruutu murteessa.

Wanti biznasii garuu achiirratti hin dhaabatu. Karaan biraa jira.

5• Beeksisa Biraandii (Brand ads)

Akka Edingar jedhutti mallattoon oomishaa namoota Yuutubii fayyadamaniif galii argamsiisa.

Kun yeroo dhaabbileen namoota Yuutubii fayyadamuun gurra horanif qarshii hedduu kanfaluun viidiyoo hedduu akka hojjetan taasisanidha.

''Beeksisaaf kan kanfalturraa dachaa digdamaan kanfaltaaf. Dhugaa fakkaachuu dhiisuu danda'a, garuu dhugaadha.''

Kuni garuu yeroo takka takka qulqullina meeshichaa akka miidhuu danda'u hima.

Kanaafuu, isaaf wanti gaarii dhiyeessiin biraandii inni gaarii dhaabbileen gurra horatan namoota viidiyoo qopheessanirratti dhiibbaa osoo hin uumiin viidiyoo akka hojjetan gochuudha.