Konkolaachisaan ambulaansii Xaaliyaan keessatti ajjeechaan shakkamuun to'annaa jala oole

Ambulaansii Image copyright Getty Images

Hojjataan ambulaansii qarshii argachuuf garee yakkaa ('maafiyaa') waliin ta'uun ajjeechaa namootaa irratti hirmaateera jedhuun hidhamuusaa poolisiin odola Siisiilii, Xaaliyaan beeksise.

Namichi yoo xiqqaate namoota sadii gara manaatti galaa turan qilleensa hidda dhiigaa isaaniitti galchuun ajjeeseera jedhamee himatamee jira.

Tokkoon tokkoon namoota ajjeesseef maallaqa gara yuuroo 300 (birrii 9700) ol ta'u akka kaffalameef himameera.

Miidiyaan Xaaliyaan dhimma kana salphina ''ambulaansiiwwanii kan du'aa'' jechuun gabaasaa jiru.

Namichi kun kan to'annoo jala oole, miseensa 'maafiyaa' sanaa duraanii irraa erga eeruun isaan ga'eefi sagantaa TV fi angawoota naannoof odeeffannoo erga kennee boodadha.

Hojjataan kun ajjeechaa ta'e jedhee raawwatameen himanni irratti banamee jira.

Namni ganna 42 kun carraa kanatti fayyadamuun maatii namoota du'anii garee maafiyaa Siisiilii waliin wal-qunnamsiisuun awwaalchi isaanii akka raawwatamu taasisee kaffaltiin akka raawwatameef himamaa jira.

Wanti kun bara 2012 irraa kaasee hojjatamaa akka tureefi namoonni hedduun miidhamuu hin oolan jedhamee gabaafamaa jira.

Qorattoonni Biyaankaaviilaa keessatti du'aatii hedduu kan qoratan yoo ta'u, 12 amma yoonaatti du'a sirrii akka ta'aniif 3 qofti qorannoof akka dhiyaatan himaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan