Tilmaama taphoota Pirimiyeer Liigii Ingilizii torbee kanaa

Leestar fi Maan Yunaayitid Image copyright BBC Sport
Goodayyaa suuraa Leestar fi Maan Yunaayitid

Tilmaammii Laawuroo taphoota PL torbee kanaa asii gaditti isiniif keenya.

Jimaata

Image copyright BBC Sport
Goodayyaa suuraa Arseenaal fi Liivarpuul

Arseenaal fi Liivarpuul

Taphoota 4 darban kilaboonni kunneen waliin morkatan irratti galchiiwwan hedduu lakkaa'amaniiru. Kunis sanaan adda miti.

Akkuma taphoota gurguddoo kan biroo walqixa ba'u jedhee tilmaamus galchiin hedduun ni lakkaa'ama jedheen yaada.

Tilmaama Laawuroo 2-2

Sanbata Duraa

Image copyright BBC Sport
Goodayyaa suuraa Eevartan fi Chelsii

Evartan fi Cheelsii

Evartan Saam Alaardaayis jalatti fooyyee cimaa taasisaa jiraatanus, kun tapha sirriitti itti qoramanidha.

Alvaaroo Mooraataa malee kan taphatan Cheelsiin, ammas cimaa akka ta'an nan amana.

Tilmaama Laawuroo: 0-2

Image copyright BBC Sport
Goodayyaa suuraa Biraayitan fi Waatfoord

Biraayitan fi Waatfoord

Waatfoord jalqabbiin isaanii miidhagaa turus, taphoota shan darbanirraa qabxii 1 qofaa argachuu danda'an.

Biraayitan qabxii 4'n gadi siqani jiraatanus, tapha kana ni moo'u jedheen yaada.

Tilmaama Laawuroo 2-0

Image copyright BBC Sport
Goodayyaa suuraa Maanchistar Siitii fi Boornimaz

Maanchistar Siitii fi Boornimaz

Boornimaz sa'aa dhumaatti Cheelsiin moo'amuun morkii Kaaraabaa'oo irraa ba'anus, Siitii ni dhaabu jedhee hin yaadu.

Siitiin morkattoota gidduu ayyaana dhalootaa keessatti qabu yoon ilaalu qabxii waan gatu natti hin fakkaatu.

Tilmaama Laawuroo: 3-0

Image copyright BBC Sport
Goodayyaa suuraa Saawuzihaampitan fi Haadersfiild

Saawuzihaampitan fi Haadersfiild

Haadarsifiild torbee kanatti qabxii 3 waan argatan natti hin fakkaatu.

Istaadiyeemii Seent Meerii irraa garuu qabxii 1 fudhatanii ni deebi'u.

Tilmaama Laawuroo: 1-1

Image copyright BBC Sport
Goodayyaa suuraa Istook fi Weestibiroom

Istook fi Weestibiroom

Kilaboonni kunneen dhiibbaa cimaa keessa seenanii jiru.

Taphni kun walqixa xumurama jedheen yaada. Tapha gaarii garuu ni ta'a jedhee hin yaadu.

Tilmaama Laawuroo: 1-1

Image copyright BBC Sport
Goodayyaa suuraa Siwaansii fi Kiriistaal Paalaas

Siwaansii fi Kiriistaal Paalaas

Siwaansiin leenjisaa geeddaruu irratti waxalamanii jiru. Bulchiinsa gaarii qabaatanullee kana waan mullisu agarsiisaa hin jirani.

Tilmaama Laawuroo: 1-2

Image copyright BBC Sport
Goodayyaa suuraa Weesti Haam fi Niiwukaasil

Weesti Haam fi Niiwukaasil

Kilaboota of fooyyessaa jiran keessaa Weesti Haam isaan tokkodha. Tapha kanarratti garuu of eeggachuu qabu.

Sababni isaas Niiwukaasil yeroo gaariirra waan hin jirreef kana geeddaruuf morkatu.

Tilmaama Laawuroo: 2-0

Image copyright BBC Sport
Goodayyaa suuraa Barnileey fi Tootanhaam

Barnileey fi Tootanhaam

Tootanhaam torbee darbe Siitiidhaan moo'amanii jiru, kilaboota isaanii ol jiran waliinis qabxii galmeessisuuf rakkachaa jiru.

Barnileey ammoo yeroo gaarii dabarsaa jiru.

Tilmaama Laawuroo: 0-2

Image copyright BBC Sport
Goodayyaa suuraa Leestar fi Maan Yunaayitid

Leestar fi Maan Yunaayitid

Yunaayitid dorgommii Kaaraabaa'oon ala ta'uunsaanii akka bara darbee waancaa Awurooppaa, Kominiitii Shiild fi Liig kaapp kaasuu akka hin dandeenye kan mirkaneessedha.

Piriimiyeer Liigiis ta'e Chaampiyoons Liigiis ni moo'u jedhee hin yaadu, kunis dhiibbaa irratti uuma.

Waancaa Kaaraabaa'oo keessaa Maan Siitiin moo'amanii kan ba'an Leestaroonni garee Mooriinhoof qormaata akka itti ta'an nan tilmaama.

Tilmaama Laawuroo: 0-2

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata