Piyaanoo tokko baayyatanii taphachuun rikoordii cabsuuf yaalii taasifame

Piyaanoo tokko baayyatanii taphachuun rikoordii cabsuuf yaalii taasifame

Barattoonni Muuziqaa Saaraayeevoo sablammoota adda addaa bakka bu'an Piyaanoo tokko baayyatanii taphachuun riikoordii addunyaa qabamee ture cabsuuf yaalaniru.

Barattoonni kunniin 18 yoomuu ta'an tapha Piyaanoo kanaaf harkaa isaanii 20 fayyadamaniiru.