Bishaan tulaa saglanii bonaa ganna hin gogne

Bishaan tulaa saglanii bonaa ganna hin gogne

Godina Booranaa Aanaa Dubuluq keessatti kan argamu bishaan tulaa saglanii, bona cimaa looniif bishaan argachuuf rakkisutti kan jiraattotaaf qaqqabudha. Bishaan kun bonni dabalee hanga gadi fagaachaa deemeen hanga namoota 13'tu waraabuuf irratti hirmaata.

Waraabbii Viidiyoo: Habtaamuu Xibabuu

Gulaallii: Yaadataa Birhaanuu