Sodaa balaatu hiriira imaltoota xiyyaara Biyyoota Araboota gamtoomanii (UAE) gara Tuniz uume

Dubartoonnis fuldura buufata xayyaara Dubaayiitti argaman Mudde 25, 2017.

Madda suuraa, Reuters

Ibsa waa'ee suuraa,

Dubartoonni paasportii Tuniziyaa qabatan akka jedhanitti akka gara xayyaaraa hingalleef dhorkaman

Sodaa balaa shororkeessummaatti haalli Tuniziyaa fi Emreetota Araboota Gamtoomatii (UAE) jidduutti walididdaan umamee jechuu, Tuniziyaan dubbatte.

Erga Jimaataatii dubartoonni Tuniziyaa akka xayyaraarra Emiretiin gara UAE hinbalaliin dhorkamaniiru.

Kanaaf deebii akka ta'uttis, Tuniziyaanis xayyaarri Emireetis akka Tuniz keessa hinqubanneef dharkite.

Qondaalli Tuniziyaa akka jedhanitti, abbootiin taayitaa UAE dubartoonni paasportii Tuniziyaa qabatan balaa geessissuu akka danda'an odeeffannoo cimaa argataniiru.

Dubbi himtuun waajjira pirezidaantii Tuniziyaa, Saayidaa Garraachi, Emirootoonni dubartoota Tuniziyaa akka xayyaara keessa hingalleef 'qajeelfama ifaa' fudhataniiru.

Odeeffannichis 'dubbartoota Tuniziyaa ykn isaan paasportii Tuniziyaa qabachuun Siriyaa fi Iraaqii deebii'an ta'u' akka hammatulleen dubbattee jirti.

Akkasumas Tuniziyaan yaaddoo UAE kan hubattu ta'ulleen, ''haalli itti dubartoonni Tuniziyaa itti keessummeessan'' fudhatamaa miti jettee jirti.

Pirezidaanti Bejii Kaa'id Essebsii 'ragaan akkami dhiyaatu iyyu' mirgi dubartoota Tuniziyaa sarbamu hinqabaatu jedhaniiru.

Sanbata tare UAE akka jettetti ammoo, ''odeefannoon nageenyaa argatamees osoo balaa sororkeessummaa gahu danda'u eeruun hinbarbaachisne adeemsa addaa fudhachu barbaachiseera.'

Garuu imaltoonni Tuniziyaa akka gara xayyaara Emereetsi hingalleef sababni kennameef akka hinture himaniiru.

Motummaan Tuniziyaa akka jedhetti dubartoota magaalaa guddoo Tuniz fi Abu Daabii keessatti ogguramanii gargaaruuf qondaaltoonni isaanii jiddu galuun barbaachiseera.

Kunis waan arii umeef jecha xayyaarri Emireetsi Tuniz akka hinqubannee dhorkan.

Ministeerri geejjiba Tuniziyaa ''hanga hiikaa sirriin'' argamutti oggurichi hojiidhuma irra tura.