Gurmuu fartoottaa yoomiyyu waliin ta’uu hin qabne
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Gurmuu faarfattootaa akka walitti hin dhufne dhowwaman

Namoonni rakkoo fayyaa ‘cystic fibrosis (CF)’ jedhamu qaban qaamaan walbira yoo ga’an waan daddarbuuf akka wal hin argine doktoroonni himanillee, gareen namoota rakkoo fayyaa akkasii qaban walitti dhufanii faaruu waraabuu danda’aniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan