Gurmuu faarfattootaa akka walitti hin dhufne dhowwaman

Gurmuu faarfattootaa akka walitti hin dhufne dhowwaman

Namoonni rakkoo fayyaa ‘cystic fibrosis (CF)’ jedhamu qaban qaamaan walbira yoo ga’an waan daddarbuuf akka wal hin argine doktoroonni himanillee, gareen namoota rakkoo fayyaa akkasii qaban walitti dhufanii faaruu waraabuu danda’aniiru.