Gatii ibsaatiif doolaara biliyoona

Doolaara Image copyright Getty Creative Stock

Dubartii biyya Ameerikaa naannoo bulchiinsa Pensiivaaniyaa keessatti gatii ibsaa doolaara biliyoona 284 akka kanfaltuuf gaafatamte tokkoos kana dhagahuusheetti baayyee naasisee ture.

Dubartii Meerii Horomansikii jedhamtuu tunis maallaqa amma kanaa akka kanfaltuuf gaafatamuun ishee baayyee kan ishee ajaa'ibsiisee ture ta'u dubbatti.

"Yeroon nagahee eerreegichaa argeetti amanuun hindandeenye. Ijji kiyya na keessaa bahuuf kan ka'e natti fakkaatee ture,'' jetti. Kunis tarii ibsaa kabaja ayyaana qillee bisaaniitiif jecha ibsaa baargamoo fa'i irraatti fayyadamaniin kan ka'e ta'u mala jechuu akka yaaddees ni dubbatti.

Dhumarrattis Kubaaniyaan tajaajila humna ibsaa dhiyeessu dhimmichi dogogora ta'usaa fi eerreegni dhugaa kan ishee doolaara 284 qofa ta'u itti hime.

Dubbi himaan kubaaniyichaa dogogorrichi attamiin umamu akka danda'ee akka hinbarre dubbateera.

"Seenaa kubaaniyichaa keessatti eerreega olaanaa akkanaa argee hinbeeku," jechuun ture dubbi himichi Maark Dubirii dhaabbata Erii Niiwuuntti jedhamutti kan hime.

Mormituu Meeriis dogogorrichi akka sirreefamuuf yaalii taasifteef kubaaniyichi akka galateefatuun dubbi himichi ibsaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan