Tilmaama Pirimiyeer Liigii tibba ayyaanaa, Laawuroo irraa

Weestibiroom fi Arseenaal Image copyright Mike Hewitt

Taphoonni Pirimiyeer Liigii Ingilizii torbee kanattis yoo itti fufan, Liivarpuul Leestar waliin, Yunaayitid fi Saawuzihaampitan, Arseenaal Weestibiroom waliin akasumas Siitiin Paalaas waliin taphoonni taasisan kan eegamani dha. Laawuroonis tilmaama isaa akkasitti kaa'eera.

Sanbata Duraa

Boornimaz fi Eevartan

Boornimaz torbee darbe Weesti Haam waliin walqixa ba'uun isaanii xiqqoo na dinqeera, taphichi murtoon mormisiisaa irratti darbaa kan turedhas jedheen amana.

Eevartan erga Saam Laardaayisiin leenji'uu eegalanii as taphoota 6 irraa qabxii 12 sassaabbachuu danda'anii jiru.

Tapha kanarraa Boornimaz qabxii guutuu ni argata jedheen yaada.

Tilmaama Laawuroo: 2-0

Chelsii fi Istook

Image copyright Getty Images

Istook taphoota tibba ayyaanaa irraa qabxii 4 assaabachuu danda'anus tapha Cheelsii waliin taasisan irraa qabxii omaayyuu ni argatu jedhee hin amanu.

Keessumaa bara kanatti Cheelsiin dirree isaanii irratti qabxii argachuun seenaa gaarii qabu, Siitii fi Barnileeyiin moo'amuu isaaniin alatti.

Tilmaama Laawuroo: 3-0

Haadarisfild fi Barnileey

Kilaboonni lameenuu kubbaa taphatanii taphachuuf boodatti waan hin jenneef, taphni kun hawwataa akka ta'u nan abdadha.

Barnileey PL tti erga guddatanii booda waan milkeessan, Haadarsifiildis irra deebi'uu qabu jedheen yaada.

Tilmaama Laawuroo: 1-0

Liivarpuul fi Leestar

Image copyright BBC Sport

Virjiil Vaan Daayik gara Liivarpuul galuufi erga jedhamee booda deeggartoonni kilabichaa gammachuurra jiru. Sababni isaas Liivarpuul sarara ittisaa irratti taphataa kan akka Viirjiil waan barbaachisuufi.

Liivarpuul Siwaansii haala salphaan moo'anus, Leestar morkataa laafaa ta'a jedhee hin yaadu.

Tilmaama Laawuroo: 2-0

Niiwukaasil fi Biraayitan

Niiwukaasil Siitii waliin tapha taasisan irra jireessaan ittisaa turani, milkaa'uu baatanis.

Biraayitan waliin tapha taasisan garuu ittisuuf galu jedhee hin amanu.

Tilmaama Laawuroo: 1-1

Waatfoordi fi Siwaansii

Siwaansiin Liivarpuul irratti sochiin mullisan baay'ee dadhabaa ture, yeroo ammaa kanatti garee dadhabaa adduunyaa kanaati yoon jedhe namni naan mormu hin jiru.

Waatfoordi walitti aansuun yeroo 4 erga moo'amanii booda Leestariin injifachuu isaaniitti si'oomina waan argatan fakkaatu. Garuu Siwaasniinis laafee dhufa jechuu miti.

Tilmaama Laawuroo: 2-0

Yunaayitid fi Saawuzihaampitan

Image copyright BBC Sport

Saawuzihaampitan Yuuroo miiliyoona 75 ta'u gurgurtaa Vaan Daayik irraa argatan taphattoota kan biroo ittiin bituun of cimsanii dhiyaatu jedheen yaada.

Gareen Mooriisiyoo Peeleegriinoo gara Oldi Tiraafoordi deemuun qabxii qooddachuuf ni yaalu, garuu ni milkaa'a jedhee hin yaadu.

Tilmaama Laawuroo: 2-0

Dilbata

Kiriistaal Paalaas fi Siitii

Image copyright BBC Sport

Kiriistaal Paalaasi Siitii ni dhaabsisa jedhee hin yaadu.

Ijoolleen Rooy Haadsan galchiin akka hin lakkaa'amneef cimsanii ittisu jedhee yaadus, Siitiin qaawwa argameen galchii galchuun isaanii waan hin oolle.

Tilmaama Laawuroo: 0-3

Weest Biroom fi Arseenaal

Image copyright BBC Sport

Arseenaal cimina walfakkaataa hin taane agarsiisaa jiraniin Weestibiroom irraa qormaanni guddaan isaan eega jedheen yaada.

Tilmaama Laawuroo: 2-1

Mata dureewwan walitti dhiyaatan