UNICEF: Bara 2018 guyyaa jalqabaa kana qofa daa'imman 9023 ni dhalatu

Afriikaa Bahaa fi Kibbaa keesssatti daa'imman kuma 48tu guyyaatti dhalatu Image copyright MARCO LONGARI

Bara 2016 daa'imman 2600 ta'an guyyaa jalqaba waggaatti dhalatan akka du'an dhaabbata mootummoota Gamtoomaniitti dhaabbata Fandii Daa'immanii (UNICEF) gabaaseera.

Baruma kana Itoophiyaa fi Taanzaaniyaa keessatti daa'imman kuma 100 fi kuma 36 ta'an haala walfakkaataan yoo du'an, kanaanis Itoophiyaa du'aatii daa'immaniitiin 5ffaa yoo taatu Taanzaaniyaan ammoo 9ffaa taateetti.

Daa'imman haala kanaan du'an dhibbeentaa 80'f sababni jedha dhaabbanni kun da'umsa yeroo malee, rakkoo yeroo ulfaa, fi dhukkuba daranyoo sombaa fa'a eereera.

UNICEF Damee Afriikaa Bahaa fi Kibbaatti Daayirektara kan ta'an Layilaa Pokaalaa ''akeeki UNICEF daa'imman umurii sa'atiirra darbaa, ji'oota kan caaluu fi umurii jiraatanii ol akka qabaatan gochuudha.''

''Daa'imman miiliyoonatti lakaa'aman baraaruuf deggersi mootummootaa fi dhaabbilee gargaarsa nu barbaachisa,'' jedhaniru.

Akka UNICEF jedhutti daa'imman waggaa haaraatti dhalatan kuma 3oo fi kuma 86 keessaa Afriikaan Bahaa fi Kibbaa dhibbeentaa 12 qooddatu.

dhibbeentaa 12 kana keessaammoo harki 58 biyyoota shan keessatti kan dhalatan ,isaan keessaa harka caalmaa kan qabu Itoophiyaa ta'uus gabaasi kun ni mul'isa.

• Itoophiyaa- 9023

• Taanzaaniyaa - 5995

• Yugaandaa - 4953

• Keenyaa - 4237

• Angoolaa - 3417

Image copyright AFP

Ragaawwan kunneen akka milkiitti ilaalamuu baatanis waggoota kurna lamaan darban keessatti du'aatii daa'imman waggaa shanii gadii hir'isuun akka danda'ame UNICEF gabaaseera.

Afriikaa keessatti du'aatii daa'immanii hir'isuudhaan jijjiiramni mul'atus ammallee hojii guddaan akka eegamu akeekeera dhaabbati kun.

UNICEF bara itti aanutti sagantaa daa'immanii fi harmootii daa'immaniif tajaajila wal'aansa fayyaa kennu 'Every Child alive' kan jedhamu akka eegalus beeksiseera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan