Saa'udiifi gamtaan arabootaa yeroo jalqabaatiif ashuuraa hojiirra olchuu eegalan

Sa'udiifi Gamtaan Arabootaa ashuraa hojiirra olchuu eegalan Image copyright Getty Images

Sa'udiifi gamtaan Araboota Eemreetis ashuraa (VAT) yeroo jalqabaatiif hojiirra olchuu yoo eegalan, tajaajilaafi gatii mi'aa irratti dabala dhibbeentaa shanii akka taasisan beeksisaniiru.

Biyyoonni arabootaa kunneen tajaajilliwwan hedduufi gurgurtaan isaaniin ashurraa irraa bilisa waan ta'eef lammiilee biyyoota biraa hedduun hojiidhaaf gara sana akka deeman beekamaadha.

Hir'ina gatii boba'aa hordofuun garuu biyyoonni ashuraa hojiirra olchuuf dirqamusaanii dhagahameera.

Ashuraan VTA kunis hojiirra kan olfamu bara faranjootaa 2019 guyyaa jalqabaa irraa eegaluun ta'u barameera.

Gamtaan Arabootaa kunneenis ashuraa waggaa tokko qofatti walitti qabamuun galii dirihaamii biliyoona 12 (dolaara biiliyona 3.3) akka argatan ni tilmaamama.

Kanfaltiiwwan tajaajilawwan akka boba'aa, nyaata, uffannaa, bishaanii fi ibsaa akkasumas ashuraan tajaajilawwan hoteelotaa dameewwan ashurichi hojiirratti itti olfamu keessaayi.

Haa ta'u malees walaansi, faayinaansii fi geejjibni ashuraa irra bilisa akka ta'u beekameera.

Dhaabbanni Maallaqa Addunyaa (IMF) biyyoonni arabaa madda galii isaanii akka heddumeessan gaafataa turuunsaa ni yaadatama.

Sa'udiin galii waggaa ishee keessaa dhiibbeentaa 90 kan dhufu gurgurtaa omishoota boba'aa irraa yoo ta'u, Gamtaan arabootaa garuu dhibbeentaa 80 madda walfakkaatu irraa argatu.

Sa'udiin kana dura tamboofi dhugaatiiwwan lallaafaa irratti ashuraa ka'unshee ni yaadatama. Gamtaan araboota ammoo, kanfaltii daandiifi turizimii irratti ashuraa busuun gali isaanii balifataniiru.

Biyyoonni kunneen ashuraa hojiirra yaa olchan malee hanga ammaatti lammiilee ashuraa galii kamiyyuu hin kanfalan.

Biyyoonni muraasnis dhimmichi bara 2019f akka turu taasisan illeen, biyyoota lamaannii alattis Bahireen, Kuweet, Omaan fi Kataar VAT hojiirra olchuuf hojii eegalaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan