Chaayinaan daldala ilkaan harbaa dhorkite

Harba Image copyright Getty Images

Chaayinaan biyya daldalli ilkaan harbaa keessatti gaaggeefamu guddoo ta'uun turtee, bara haarawaa faranjootaatti daldalli ilkaan harbaa biyya isheetti raawwatamu kamiyyuu seeraan ala ta'u labsite.

Murteen ishee kunis yaalii harboota hafan baraaruuf taasifamuuf tarkaanfii olaanaadha jedhameeras.

Akka qaamooleen harbaaf quqaman amananiitti, harboonni afrikaa gara kuma 30tti tilmaaman waggaatti adamsitootaan ni ajjeefamu.

Dhaabbanni qunnamtii motummaa Chaayinaa akka gabaaseetti, bara darbe gatiin ilkaan harbaa dhiibbeentaa 65n hiratee ture.

Kana malees, ilkaan harbaa gara Chaayinaa yoo galu qabamuus dhiibbantaa 80n hirachusaa Zsiniwaan gabaaseera.

Dhorkaan daldala ilkaan harbaa kunis ifa kan taasifame, bara faranjootaa darbee keessa yoo ta'u, hojiirra kan olfame garu guyyaa xumura barichaa irratti.

Bara darbee ji'a Bitooteessaa keessa dhaabbilee 67 daldala ilkaaniifi bu'aalee harbaa irratti hirmaatanii turan, kan cufaman yoo ta'u, isaan hafan 105 ammoo Dilbata tare cufaman.

Dhaabbannii nageenya beeladootaaf quqamaa ta'ee oduutti aanuun ''Karri daldala ilkaan harbaa guddaan cufamunsaa argutti baayyeen gammada,'' jedheera.

Hong Koongi magaalaan daldala ilkaan harbaatiin waamamaa turtees, seerri kun kan ishee hinilaalannee ta'unsaa yaachhisaadha jedhameera. haa ta'u malee bulchinsichi seera daldala ilkaan harbaa dhorku kan mataashee baafachuuf adeemsa irratti kan argamtu ta'u dubbatameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan