Kophee miila waliin guddatu

Kophee miila waliin guddatu

Maatiin hundi kophee haaraa daa'imman isaaniif bituun itti cimuu danda'a. Dhaabbati gargaarsaa tokko waan kanaaf furmaata ta'u 'Kophee guddatu' jedhee dhiyeessuu eegaleera.