Roobootiin tokkichi hojii qonnaan bulaa hedduu hojjeta

Roobootiin tokkichi hojii qonnaan bulaa hedduu hojjeta

Roobootiiwwan kunneen hojii namni hojjetu dhufan. Hangam qonnaan bulaa gargaaru laata?