Taankariin qarqara galaana Chaayinaatti gubachaa jiru 'dho'uu mala'

Taankarii boba'aa gubachaa jiru Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Gareen hojjattoota doonii taankarii baattu kanaa ammallee bakki jiran hin beekamu

Erga taankariin doonii fe'insaa waliin walitti bu'ee booda boba'aan Galaana Chaayinaa Bahaa keessattii itti fufee dhangala'aa jiru sodaa guddaa balaa naannoorratti uuma jedhutu jira.

Anga'oonni Chaayinaa miidiyaa biyyattiitti akka himanitti qabeen dooniin fe'isaa kun balaa dho'uufi liqimfamuuf saaxilamteetti.

Gareen baraartotaa bakka rakkoon uumame ga'uuf yaalanillee summii duumessa uumamee itti siquu akka hindandeenye ministeerri geejjibaa dubbataniiru.

Baraartonni addunyaa carraaqanillee ammallee achii buuteen lammiilee Iraan 30 fi Baangilaadishoota lama isaanii hin beekamne.

Hangam akka lola'eefi miidhaan hangamii akka naannoorra ga'e ammallee ifa miti. Doonii fe'isaa kun hanga Har'aa, Wiixata ganamaatti, boba'aama jirti.

Taankariin kun gosa boba'aa 'ultra-light' kan 'condensate' jedhamu feetee deemaa turte.

Boba'aa kanaa gosa biroo caalaa balaa hamaa qaqqabsiisa.

"'Condensate' carraan salphaatti urkee bishaan waliin walitti makamu olaanaadha," jechuun Tajaajilawwan Hannisaa JTD irraa Jooon Diriskool BBC'tti himaniiru.

''Kan foolii hin qabne ta'uu waan danda'uuf adda baasanii qorachuun, ittisuufi qulqulleessuun rakkisaa ta'a."

Panaamaan galmaa'ullee taankariin Saanchii jedhamtu kun kan kaampaanii warra Iraanidha.

Sanbata galgala Shangaahi bahaa naannoo maayilii 165 irratti yeroo doonii fe'insaa Chaayinaa waliin walitti buutu Saanchiin boba'aa Iraan toonii 136,000 ta'u baataa turte.

Gareen lubbuu baraaru lammiilee Chaayinaa 21 baraaruus carraan hojjattoota dooniichaa 32 ta'an garuu hinbeekamne.

Chaayinaan dooniiwwan baayyee barbaachaafi hojii baraaruu hojjetan ergiteetti, Kooriyaan Kibbaa ammoo doonii qarqara galaanaafi helekooptera eegan ergiteetti.

Humni galaanaa Ameerikaas hojii baraaruu deggaruuf xiyyaara waraanaa ergitee jirti.