Barattoonni shan Kibba Taanzaaniyaatti ulfaa'anii jennaan hidhamanii turan hin himatan jedhame

Barattuu ijoolluummaan ulfoofte Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Taanzaaniya keessaa barattoonni ijoollummaan ulfaa'uun waan barame

Barattoonni Kaaba Taanzaaniyaa, bakka Tandahimbaa jedhamutti ajaja komishinara bulchiinsa bakkasiin maatii isaanii waliin hidhamanii turan booda garuu wabiin hiikamaniiru.

Rogeeyyiin mirga daa'immanii hidhaa barattootaafi maatii isaanii dhuma torban darbe Taanzaaniyaatti ta'e qeeqaniiru.

Rogeeyyiin akka jedhanitti jarreen dhiiraa barattoota ulfeessan malee dubartoota ulfaa'an hidhuun sirri miti.

Umuriin osoo hin guddatiin ulfaa'uun Kaaba Taanzaaniyaatti baay'ee waan barame. Ragaan mootummaa akka agarsiisutti barattoonni hedduun sababa kanaan barumsa addaan kutu.

Qondaaltonni naannawa sanii isa barattoonni ulfaa'an to'achuuf yaadanii hidhuu isaanii himaniiru.

Himatamuu malu jedhame eegamuus abbootiin taayitaa Taanzaaniyaa barattoonni shan hidhamanii turan hin himatan jechuun dubbataniiru.

Komishinarri naannoo Mitwaaraa Kibba Taanzaaniyaa argamtu Galaasiyuus Biyaakuwaa BBC'tti akka dubbatanitti barattoota irrattis ta'e maatii isaanii irratti himanni waan hin banamneef namni mana murtii geeffamu hin jiru.

Haa ta'u malee, bulchiinsi naannoo sanii isa barattoonni ulfaa'an hambisuuf waan fala ta'u qaba jedhan gochuuf mirga qabu jedhan.

''Furmaanni isaa maatii gaafachuun rakkoon kuni hangam hawaasa keessa akka jiru hubachuun fala waaraa ta'e kennuudha.''

Akka dhaabbata mirga namoomaa HRW'tti Taanzaaniyaa keessatti waggaa waggaan shamarreen 15, 000 ta'an sababa ulfaan barumsa dhaabu.

Akka qorannoo fayyaa fi ummataa Taanzaaniyatti immoo dubartoonni umuriin isaanii 15 - 19 jiran keessaa dhibbantaa 27 kan ta'an yookiin ulfaa'aniiru ykn immoo mucaa jalqabaa isaanii godhataniiru.

Waggaa darbe pirezidantiin biyyattii Joon Maagufulii buchiinsi isaanii barattoota ijoollummaattii mucaa godhatan mana barumsaatti akka hin deebisne dubbatani ture.

Yeroos dhaabbileen mirga daa'immaniifi koorniyaa yaada isaanii balaaleeffataniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan