Dr. Dabratsiyoon G/Mikaa'el pirezidaantii itti-aanaa naannoo Tigraay ta'an

Dr. Dabartsiyoon G/Mikaa'el Image copyright Facebook

Dhiheenya kana dura ta'aa ABUT ta'uun kan filataman Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eel pirezidantii itti-aanaa naannoo Tigraay ta'ani muudaman.

Gamaaggama Addi Bilisa Baasaa Ummata Tigraay(ABUT) gaggeesse tureen dura taa'ummaa irraa kan kaafamanii turan Obbo Abbaay Walduu teessuma pirezidaantii naannoo Tigraay irraas ka'aniiru.

Teessuma pirezidantii qabachuun kan kan danda'amu yoo miseensa mana marii nannichaa ta'an qofa waan ta'eef Dr. Dabratsiyoon immoo ulaagaa kana waan hinguunnef pirezidaantii itti aanaa ta'uun muudaman.

Maddi mana marii naannichaa akka BBC'tti himanitti Dr. Dabratsiyoon pirezidantii itti aanaa ta'anii haa mudaman malee hojii pirezidaanti dabalataan hojjetu.

Dr. Addisaalam Baallemaan taayitaa isaanii duraanii kan ta'e pirezidantii itti aanaa ta'anii akka itti fufan murta'uun isaa beekameera.

Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eel sadarkaa mootummaa federaalaatti ministira Qunnamtii fi informeeshiin teknoolojii ta'un hojjechaa turan.

Haala amma jiruunis bakki isaanii nama biraan bakka buufama jedhamee eegama.

Akkasumas ji'oota muraasa keessatti filannoon taasifamu irrattis dorgomuun Dr. Dabratsiyoon miseensa mana marii nannoo Tigraay ta'anii filatamu jedhamees ni eegama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan