Itoophiyaan guddifachaa biyya alaa dhorkite

Anjolinaa Jooliin bara 2005 Itoophiyaadhaa daa'ima guddifachaan/guddifannaan fudhatte Image copyright GETTY
Goodayyaa suuraa Anjolinaa Jooliin bara 2005 Itoophiyaadhaa daa'ima guddifachaan/guddifannaan fudhatte

Itoophiyaan sababoota miidhaa irra gahuufi biyya ormaatti dagatamu jedhuun guddifachaa ijoollee lammiilee biyya alaatin taasifamu dhorkite.

Itoophiyaan biyyoota lammiileen Ameerikaa ijoollee guddifachuuf filatan keessaa biyya jalqabaa turte. Kunis dhibbantaa 20 ta'a.

Artistoonni maqaa guddaa qaban kanneen akka Biraad Piit fi Anjolinaa Jooliin Itoophiyaati ijoollee fudhatani guddisaniiru.

Ha ta'u malee, bara 2013 maatiin lammii Ameerikaa intala durbaa guddifachaan/guddifannaan fudhatan ajjeesuun himatamani ture.

Yeroos wanti ta'e oduu ijoo namaa ta'e ture.

Dhaabbileen waa'ee mirga namaaf falman guddifachaan Itoophiyaa keessatti namoota dhala namaa olii gadi oofuun qarshii horachuu baraniif saaxilameera jedhu.

Waggaa lamaan dura Dennmaark Itoophiyaati ijoollee guddifachuu dhiifte ture.

Miseensonni mana maree bakka bu'oota ummataa akka jedhanitti ijoolleen maatii of biraa dhabaniifi daa'imman gargaarsa dhaban biyyumatti eegumsiifi gargaarsi isaaniif taasifamuu qaba.

Miseensonni muraasni garuu biyyattiin daa'imman saaxilaman guddisuuf dhaabbilee tajaajila kennan gahaa hin qabdu jedhu.

Erga 1999 as daa'imman Itoophiyaa 15, 000 ta'an Ameerikaatti guddifachaan fudhatamaniiru.

Biyyoota Awuroopppaa biroo kanneen akka Ispeen, Faransaay, akkasumas Xaaliyaanittis fudhatamaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan