Dubartii biyya Hindii rifeensa sirreesitu

Dubartii biyya Hindii rifeensa sirreesitu

Naannoo Mahaarashitraa irraa dhufte aadde Shaantaabaay Yaadaav, biyya dhiirotni qofti rifeensa sirreessuun beekaman Hindii keessatti aadaa baramaa cabsuun rifeensaa staate.

Wayita hojii kana eegalte, namoonni waa'ee ishee maal akka jedhan ishee yaachisa ture. Amma garuu namoota hedduuf kaka'umsa taate jirti.