Dandeettiin waa hubachuu Tiraamp fayyaalessa, Doktora Waayit Haawus

Doonaal Tiraamp fi Dr. Roonii Jaaksan Image copyright AFP

Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dandeettii waa hubachuu isaanii irratti mudaan tokkollee hin argamne, fayyaan isaaniis sadarkaa baay'ee gaariirra jiraachuu qorannoon mirkanaa'eera jedhan doktorri Waayit Haawus.

"Waa'ee dandeettii waa hubachuufi baruus ta'e sirni narvii isaa sirnaan dalagaa jiraachuu yaaddoo hin qabu," jechuun Dr. Roonii Jaaksan dubbataniiru.

Tiraamp erga gara pireezidantummaatti dhufanii booda yeroo jalqabaaf torbee darbe qorannoo fayyaa sa'aatii sadiif ture taasisaniiru.

Kunis erga kitaabni waa'ee fayyaa sammuu pireezidantichaa irratti shakkii namatti naqu maxxanfamee booda kan raawwatedha.

Dr. Jaaksan, Kibxata ibsa rippoortarootaaf kennaniin fayyaan waliigalaa pireezidantichaa 'baay'ee gaarii' ta'uu himan.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Waa'ee dandeettii waa hubachuufi baruus ta'e sirni narvii isaa sirnaan dalaguu yaaddoo hin qabu," jechuun Dr. Roonii Jaaksan

"Ragaaleen hundi kan agarsiisan pireezidantichi fayyaa ta'uu isaafi bara pireezidantummaa isaas akkanumatti akka itti fufudha," jedhan.

"Umurii isaa guutuu sijaaraafi dhugaatii alkoolii waan lagateef, fayyaa onnee fi waliigalaa qabaachuu ittuma fufa," jechuunis dabalanii dubbataniiru.

Haa ta'u malee nama ganna 71 kan ta'an Tiraamp, nyaata cooma qabuu irraa of-eeggachuu fi sochii qaamaa gochuun caalaatti fayyadamoo ta'uu jedhaniiru.

Akka barreessaan kitaaba mata duree 'Fire and Fury', Mikaa'el Woolf jedhutti, Waayit Haawus keessatti hojjettoonni pireezidantichaa hundi akka 'daa'ima nafa nafa gammachuu barbaaduutti' isa ilaalu.

Tiraamp kanaaf deebii yoo kennan, kitaabni Woolf 'sobaan kan guutame' jedhan, ministirri haaja alaa biyyattii Reks Tilersanis fayyaan sammuu pireezidantichaa rakkoo qaba oduu jedhu kuffisanii turan.

Bara 2015, doktorri yeroo dheeraaf Tiraamp wal'aanaa ture Haroold Boornisteen, "namoota hanga yoonaa pireezidantummaaf dorgoman keessa sirriitti fayyaa kan qabu" jechuun Tiraamp jajanii turan.


Waa'ee Tiraamp namoonni maal jedhu?

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Waa'ee Tiraamp namoonni maal jedhu?

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata