Tilmaammii taphoota Piriimiyeer Liigii torbee kanaa

Gareewwan dursaa jiran Image copyright BBC Sport

Maanchistar Yunaayitid Oldi Tiraafoordi irratti galchii sa'aatii dhumaa irratti Liingaardi lakkoofsiseen walqixa ba'uu danda'ani.

SANBATA DURAA

Image copyright BBC Sport

Biraayitan fi Cheelsii

Miidhamuu Alvaaroo Mooraataa fi Peedroo dabalatee dirreen ala taphachuu isaaniitti, abbaa dirree kan ta'an Biraayitan qabxii qooddatanii waan ba'an fakkaatu.

Tilmaammii Laawuroo: 1-1

Image copyright BBC Sport

Arseenaal fi Kiriistaal Paalaas

Arseenaal yeroo gabaa taphattootaa kanatti waan muddaman fakkaatu. Taphattoota ba'an bakka buusuuf eenyuun akka mallatteessan fuulduratti kan ilaallu ta'a.

Paalaas ammoo taphoota 12 Liigicha irratti taasisaniin kan moo'aman si'a tokko qofa, innis Arsenaalumaani.

Tilmaammii Laawuroo፡ 2-0

Image copyright BBC Sport

Barnileey fi Yunaayitid

Aleeksiis Saancheez yoo mallatteesse tapha kanaaf ga'uu mala, ta'uu baatus mallatteessuunsaa qofti hamilee garichaa ni kakaasa.

Oduu daddabarsa taphattootaa kana hunda keessatti dandeettiin Saancheez shakkii keessa galee hin beeku, waa'ee qarshii malee.

Tilmaammii Laawuroo፡ 0-2

Image copyright BBC Sport

Eevartan fi Weesti Biroom

Rakkoo sarara fuulduraa irratti qaban hiikuus Eevartanoonni Cheenk Toosuu fi Tiiwoo Waalkoot mallatteessaniiru.

Weesti Biroom ammoo Hagayya booda yeroo jalqabaaf moo'uu danda'anii jiru. Ammas garuu bu'uurraa hafuuf garee isaanii cimsachuu qabu.

Tilmaammii Laawuroo፡ 1-1

Image copyright BBC Sport

Leestar fi Waatifoord

Waatifoord taphoota 10 keessaa moo'uu kan danda'an tokko qofaadha, warri yeeyyii FA CUP irratti giduu torbee kanaatti taphatanus, dhiibbaa waan itti godhu miti.

Tilmaammii Laawuroo፡ 2-0

Image copyright BBC Sport

Istook fi Haadersifiild

Istook, Pool Laambartiin leenjisaa gochuun qacaranus, fedhii deeggartootaa kan quubse miti.

Qabxii dhabaa kan jiran Haadarsifiild waliin taphachuun isaanii garuu, leenjisaa kanaaf waan gaariidha.

Tilmaammii Laawuroo፡ 2-0

Image copyright BBC Sport

Weestihaam fi Boornimaz

Weesti Haam Shiriiwuzbarii FA CUP keessaa baasuun rakkoo itti ta'us, liigii keessatti sochii gaarii gochaa jiru.

Bornimaz ammoo morkii waancaa kanaa keessaa ba'anii jiru.

Tilmaammii Laawuroo፡ 2-0

Image copyright BBC Sport

Siitii fi Niiwukaasil

Liivarpuul tapha ariitii qabuun Siitii injifachuun akka danda'amu gareewwan kan biraatti agarsiisanus, Raafaa Beeniteez irra deebi'u jedhee hin yaadu.

Liivarpuuliin moo'amuun isaanii leenjisaa Siitii Guwaardiyoolaa ni dhiphisa jedhee hin yaadu, taphni kunis gara injifannootti kan itti deebi'anudha.

Tilmaammii Laawuroo: 3-0

DILBATA

Image copyright BBC Sport

Saawuzihaampitan fi Tootanhaam

Fooyyeerra kan jiran Tootanhaam, Maan Siitiidhaan erga moo'amanii as qabxii 15 argachuu qaban keessaa 13 sassaabbatanii jiru.

Saawuzihaampitan gama biraatiin taphoota 10 darban keessaa tokkollee hin moone.

Tilmaammii Laawuroo፡ 0-2

WIXATA

Image copyright BBC Sport

Siwaansii fi Liivarpuul

Torbee darbe Siitii erga moo'anii booda, Liivarpuulonni qabxii gatuu waan fudhatanu miti.

Siwaansiin qoruunii danda'u. Sarara fuulduraa cimaa akka Liivarpuul waan hin qabneef garuu milkaa'uu hin danda'an.

Tilmaammii Laawuroo፡ 0-2