Laarii Naasar: Doktarri Olompikii US hidhaa waggaa 175n adabame

Larry Nassar Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Kachachalichi warra isa himatan oduu shakkiidhaan guutamanii maallaqaa fi beekamuuf jecha natti roorrisan jechuun komata

Doktarri Olompikii Jimnaastikii US duraanii Larry Nassar namoota inni miidherraa himanni hanga 160 ta'u erga irratti dhiyaatee ilaalamee booda, hidhaa waggaa 40 hanga 175tiin akka adabamu murtaa'e.

Dhiifamni inni gaafachuuf yaales kan sobaati jechuun abbaan seeraa harkatti kuffiseera, ''umuriisaa hafte dukkaana keessatti dabarsuu qabu,'' jedhan abbaan seeraa.

Nassar dhiibbaa saalaa shamarranii fi dubartootaa keessuma warra garee olompikii keessa jiran irraan ga'aa akka ture irratti himata 10 erga dhaggeeffatee booda miira hamaa keessa gale.

Namni umurii waggaa 54 kun faayilootaa fi viidiyoowwan quunnamtii saalaa daa'immanii dhaadhessan hedduun harkatti qabamuun waggaa 60 akka hidhamu itti murtaa'ee ture.

Abbaan Alangaa Rosemarie Aquilina wayita Nassar himataa turanitti akkas jedhan:''Obboleewwan koo shamarranii baraaramuunsaanii akkuma na gammachiisu, yeroon si himadhus gammachuun koo akkasuma. Sababni isaa, ati kana booda nama mana hidhaatii ba'ee hawaasa keessa deemu ta'uu hin dandeessu.''

Itti dabaluun Abbaan Seeraa akkas jedhaniin Nassariin ,'' Ati nama waan hojjette hin fudhanneedha. An saree kiyyallee sitti hin ergu. Waraqaa murtee du'aa keetii mallatteesseera.''

Image copyright Getty Images

Namoonni Nassar biratti dararaan irra ga'e torbee tokkoof erga himatasaanii dhiyeeffatanii booda, mana murtiitti dhiyaatee akka yaada kennuuf carraan Nassariif kennameef.

''Wanti isinitti dhagahamaa jiru kan natti dhagahamaa jiruun wal fakkaata. Wanta ta'eef baayyee akkan gaddee jiru jechan ittiin ibsu hin qabu,'' jechuun namoota mana murtii keessa jiranitti hime.

Abbaan Seeraa, namichi kun himati irratti dhiyaataa ture ta'e jedhamee kan uumamee fi maallaqa barbaachaaf kan dhimma bahamedha jechuun barreessee akka ture, ifa baasaniiru.

Yakka ittiin himatames dirqamsiifamee akka amanetti dubbata Nassar.

''An doktara cimaan ture, sababni isaa wal'aansi an kennaa ture namoota baayyee fayadeera. Namoonni amma na himataa jiran warruma na galateeffataa turaniidha. Warra deddeebi'anii na bira dhufaa turaniidha,'' jechuun abbaan seeraa wayita barreeffama Nassar dubbisan namoonni isa himachuuf achitti argaman baayyee rifatan.

Bara 2015 bulchiinsi Jimnaastikii USA hojiisaaf xiyyeeffannaa hin kennu jechuun walii galtee Nassar waliin addaan kutee ture.

Bara 2014 qorannaan irratti taasifameen ji'oota sadiif hojii Yuunivarsitii Michigaan keessatti hojjechaa ture dhaabe.

Sababa kanaan Pirezidaantiin Yuunivarsitichaa Lou Anna Simon aangoosaanii gadi lakkisaniiru.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Sababa salphina Nassariin Pirezidaantiin Yuunivarsitii Michigaan Lou Anna Simon aangoosaanii gadi lakkisaniiru

Erga himatni Nassar dubbifamee booda qaamoleen seera baastotaa Mana Maree Michigaan aangoo gadi lakkisuu pirezidaantittii mirkaneessan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan