Kuubaa: Ilmi Fidal Kaastroo of ajjeesan

Fideel Anheel Kaastroo Diyaaz Balaart Image copyright AFP/Getty
Goodayyaa suuraa Abbaa isaanii fakkaatu waan tureef maqaa masoo Fidalitoo yookan Fidal isa xiqqaa jedhamuun beekamu ture.

Ilmi hoogganaa duraanii Kuubaa Fidal Kaastroo, Maanguddoon waggaa 68, magaalaa guddoo Kubaa Havaanatti lubbuu of baasuu isaanii miidiyaan biyyattii beeksise.

Maqaan isaanii guutuun Fideel Anheel Kaastroo Diyaaz Balaart kan ta'e Ilmi Fidal Kaastroo, kamisa ganama du'anii kan argaman yoo ta'u, dhibee gadduu/gammachuu dhabuun rakkachaa turan jedhameera.

Ilmi Hangafaa Fidal Kaastroo kun, abbaa isaanii fakkaatu waan tureef maqaa masoo 'Fidalitoo' yookan 'Fidal isa xiqqaa' jedhamuun beekamu ture.

Fidalitoon ogeessa Newkilar Fiiziiksii Yuuniyeenii Sooveetiitti leenji'an turan.

''Fidal Kaastroo Diyaaz Balaart, garee dooktarootaan yeroo dheeraaf dhibee nagaa sammuu dhabuun yaalamaa erga turanii booda, ganama kan of ajjeesaniiru'' jechuun gaazexaan Kuubaa Graanmaa jedhamu guyyaa kamisaaa gabaaseera.

Teleevizhiiniin biyyaatti ammoo yeroo dheeraaf Hospitaalatti yaala hordofaa erga turanii bood, ji'oota muraas darban manaa deddeebi'anii waldhaansa hordofa turan jedheera.

Hanga sa'aatii du'aan boqotanitti mana maree biyyattiif gorsaa Saayinsii akkasumas Akaadaamii Saayinsii Kuubaaf ammoo Pireezidantii ta'uun tajaajilaa turan.

Bittinaa'uu Yuuniyeenii Sooveet dura, bara 1980-1992tti hoogganaa sagantaa Niwkileeraa Kuubaas turan.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Barreessaan kitaabota hedduu kun, dhimma barnootaa irratti kutaalee addunyaarratti biyyaa isaa Kuubaa bakka bu'uun hirmaataniiru.

Fidal Anheel Kaastroo Diyaaz Balaart haadha warraa Fidal isaan jalqabaa Miirta Diyaaz Baalaart irraa dhalatan. Haati isaanii Miirta, warraaqsi biiyyatti keessatti ka'uusaan dura hoogganaa siyaasaa beekamaa turan abbaan Miirtaa.

Ibsa Televizhiinii biyyaattii irratti kannameen sirni awwaalchaa 'Fidaliitoo' maatii isaaniitiin kan karoorfamu ta'uu malee odeefannoon dabalataa hin kennamne.