Dubartiin kun onneeshee borsaatti baadhattee deemti
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Dubartiin ganna 39 onnee qaamaa alatti baadhattu jalqabaa

Selaawaan yeroo hunda borsaashee dugdatti baadhettee deemti. Yeroo takkaafillee isheerraa adda hin ba'u, onneeshee itti baadhattee waan deemtuuf. Falli kun amma wallaansa guutuu argattutti hospitaalaa baatee maatiifi firootashee waliin ta'uf akka ishee gargaare dubbatti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan