Ijoollee hospitaalatti dhalatanii dogoggoraan maatii biraaf dabarfamanii kenaman.

Ijoollee hospitaalatti dhalatanii dogoggoraan maatii biraaf dabarfamanii kenaman.

Hospitaalatti da'anii dogoggoraan daa'ima nama biraa fudhatanii galanii yoo guddisan maaltu namatti dhaga'ama? Egereen ijoollee maatiin waljala darbee kunoo?