Ijoollee hospitaalatti dhalatanii dogoggoraan maatii biraaf dabarfamanii kenaman.

Hospitaalatti da'anii dogoggoraan daa'ima nama biraa fudhatanii galanii yoo guddisan maaltu namatti dhaga'ama? Egereen ijoollee maatiin waljala darbee kunoo?