Xiyyaarri hoteelatti geeddarame kun akkamiin as qubate?

Xiyyaarri hoteelatti geeddarame kun akkamiin as qubate?

Xiyyaara waggota sadii dura hojiin ala ta'e gara hoteelaatti geeddarame, wayita ammaa magaalaa Buraayyuu keessatti maamiloota hedduu keessummeessaa oolu.