Kirkira lafaa Taayiwaan: Rifaatiin gurguddaa kirkiraa boodaa uumameera

Kirkira lafaa Hu'aaliiin Guraandhala mudatee booda hotela duufedha
Goodayyaa suuraa Gamoowwan dheddheeraa baayyeen miidhaa cimaa oolaniiru, kun garuu akkanatti jallatee jira

Kirkira lafaa cimaa yoo xiqqaate namoota afur ajjeesee namoota biroo 220 ol irraaaan miidhaa qaqqabsiise boodas rifaatiin Taayiwaaniin raasaa jira.

Kirkirri lafaa ciminni isaa reektar iskeelii 6.4- ta'e naannoo qarqara bahaan odola jirturraa fagenya km 20 irratti mudate.

Jiraattonni magaalaa Hu'aaliin manneen isaanii diiigamerraa akka fagaatan itti himameera, namoonni 800 ta'anis gammoowwan uummataatti dheessanii jiru.

Hu'aaliin magaalaa turiizimiin beekamtu, naamoonni 100,000 keessa jiraatanidha.

Fakkiiwwan magaalicharraa argaman akka mullisanitti ijaarsa diigaman, caccabaa waan gara garaafi daadniiwwan akka caccabanidha. Gamoowwan baayyee akka malee miidhaman keessaa hospitaalli tokko akka jiru, miidiyaan naannootti argamu dubbateera.

Goodayyaa suuraa Kirikirichi lafaa daandiiwwaniifi gamoowwan guutummaa Hu'aaliin keessa jiran miidheera

"Yeroo kirkirri lafaa kun uumamu banaadha, hojiimarra turre," Lin Ching-wen, namni hospitaala cinaattti hojii restoraantii hojjechuutti jiru Reuters' tti himan.

"Haadha manaa koofi ijoollee koo butadheen gadi fiigee, namootas oolchuu yaalle."

Birmannaan atattamaa, loltoota dabalatee guutummaa alkanii hojjechuun namoota 150 ta'an gamoowwan jijjigan jalaa oolchuu danda'aniiru, garuu rakkoon rifannaa kirkira kanaan boda uumame carraaqqii namoota baraaruu kana addaan kuteera.

Baraartonni Roobii ganamallee namoota shan gamoowwan jijjigan keessatti danqamanii jiran oolchuuf carraaqaa akka jiran dhaabbanni oduu AP gabaaseera.

'Siree jala dhokachuu barbaadeen ture'

Chang Chunglan, gabaasaa BBC Chaayinaa, Hu'aaliinirraa

Jiraattota Hu'aaliiniif kirkirri lafaa waan haarawaa ta'uu baatus kan sadarkaan isaa 6.4-ta'e kun garuu yeroo dhiyoo keessatti kan baayyee cimaa ta'edha.

Akka namoonni ijaan argan jedhanitti yeroo kirkirri lafaa mudate kanatti jiraattoonni heduun iyyaa gamoowwan keeessa baqataa turan.

"Jireenya koo keessatti siree jala dhokkachuu barbaaduun koo isa jalqabaati. Dhumarra guutummaan maatiifi ollaan koo gara daandiitti baqannee baane," jetti dubartiin ganna 32 Aadde Chieh.

Manneen 40,000 ta'an bishaan malee ta'aniiru, daandiiwwan gurguddoofi riqichoonni heduunis cufamaniiru.

Roobiirra waajiraaleefi manneen barnootaa cufamanii oolu.

Pirezedaanti Tsai Ing-wen bakka kirkira lafaan rukkutame kanatti Roobii ganama argamanii hospitaalotaafi buufataaleen gargaarsaa daawwataniiru.

Kirkirri lafaa kun erga waggaa lamaan dura Taa'iwaan magaalaa Taa'inaan keessatti uumamee yoo xiqqate namoota 116 ajjeesee booda kan mudatedha.

Akka mootummaan jedhutti Taa'iwaan baatii kana keessa hanga ammaatti kirkirawwan lafaa 100 ol ta'aniin rukkutamteetti.