Qubsuma koo 21: 'Landan keessatti namuu waanuma dhunfaa isaa duuka fiiga'

Fikkaaree Hayilee Image copyright Fikare Hayle

Maqaan koo Fikkaaree Hayilee jedhama. Waggoota saddeetii as biyya Ingilaand magaalaa Landan keessan jiraachaan jira.

Seenaa koon isinitti hima, na caqasaa.

Kanan dhaladhe magaalaa Asmaraa keessatti, garuu daa'imummaan Ogumaafi Fakkiif jaalala guddaa waanan qabuuf bara 1994, barnoota Fakkii barachuuf gara Finfinnee deeme.

Bara 1997 Finfinnee irraa gara Italii kan na seensisu viizaa waanan argadheef, baruumsa koo adda kuteen gara Italiitti imale.

Hanga bara 2009'ttis achuma Italiitti hojii maxxansaafi waa miidhagsuu (decoration) hojjechaan ture.

Godaansi akka ammaa kana hammina hin qabu ture, kanaaf rakkoon hedduun nan mudanne.

Haalli ijaarsa gamoowwanii Italii kan Eertiraa waliin waan wal fakkaatuuf daran haaraa natti hin taane ture wayitan jalqaba deeme.

Akka godaanaattis of hin lakkaa'un ture. Italiin biyya gaariidha, wal geenyee yeroo gaarii dabarsina turre.

Namoonni hedduun al takka biyya Italii seennaan bahuu hin barbaadan, ani garuu jiruu foyyee barbaacha gara Landanitti imale.

Ingilaandifi Italii keessa jireenyi wal fakkaataa miti, Italii keessa jireenyi hawaasummaa bal'inaan jira. Ingilaand garuu namni waanuma dhunfaa isaa duuka fiiga.

Mirga namoomaa eeguun garuu biyyan hedduu dinqisiifadhudha. Dhimma kanarratti Italii waliin wal hin argan. Italiin gama mirga namaa tiksuun waa hedduutu ishee hafa.

Ingilaand keessatti barnoota koo itti fufuuf yaada qabaadhullee, ammaaf hojii irrattin xiyyeeffadhee jira. Gama fakkiifi ogumaanis sochii gochaan jira.

Jiraattota daran hedduu kan qabdu magaalaan Landan, nama hanga kana baay'atuuf tajaajila geejjibaa mijataafi gahaa dhiyeessuu danda'uun yeroo mara na ajaa'iba.

Image copyright Fikare Hayle

Waa'ee Landan wantin jijjiiruu barbaadu tokko, lammiileen keenya as jiraatan jabaatanii, tokkummaan walta'anii osoon argee natti tola.

Uumamni gammachuu guddaa naaf kenna. Kanaaf fakkiin ani kaasus heddumminaan uumamaan kan walitti hidhat qabudha.

Bakkeewwan uumamaan bareedoo ta'an daawwachuun hedduu na bohaarsa. Bakkeewwan akkasii daawwachuunis yaadota ittiin jireenya koo qajeelchuu danda'uu uumama irraa argadheera.

Nyaata keessaa Shiroofi Paastaa hedduun jaaladha.

Image copyright Fikare Hayle

Abdii Biyya keenyarraa qabnu wanti dukkaneessu hedduun jiraatullee, yeroon wanti hin jijjiirre hin jiru waan ta'eef, gaaf tokko biyya kootti nan deebi'a jedheen yaada.

Osoon humna addaa qabaadhe, magaalaa Asmaraattan of arguu barbaada.

Akka Tamsgan Dabasaayitti himetti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata