Keeniyaan ogeessa seeraa 'sirna kakuu' Raayilaa irratti argame biyyaa ariite

Sirna kakuu raawwannaa hogganaa Paartii mormituu Keeniyaa Raayilaa Odiingaa Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Miguuna Miguuna (B) sirna kakuu Raayilaa Odiingaa (M) irratti qooda guddaa bahe.

Keeniyaan deeggaraa fi ogeessa seeraa mormituu kan ta'e Miguunaa Miguunaa biyyaa ari'uun gara Kaanadaatti deebiste. Kana kan gooteef Obbo Migunaan sirna kakuu raawwannaa hogganaa mormitootaa Raayilaa Odiingaa keessatti qooda fudhateefi.

Obbo Miguunaan Kibaxata galgala biyya lammuummaa dabalataa itti argate Kaanadaatti balali'ee jira.

Mootummaan biyyattii Obbo Miguunaan lammummaa Keeniyaa waggoota dura ganee ture jedha, inni garuu cimsee haale.

Mootummaan mana isaa jalaa hatuu Obbo Miguunaan ibsa kenneen beeksisee jira.

Obbo Miguunaan jalqaba xiyyeeffannaa mootummaa keessa kan galan Amajjii 30 sirna kakuu raawwaannaa Raayilaa Odiingaa irratti ture.

Sirni akka biyya ganuutti mootummaan fudhatame kun Televijiiniin akka hin tamsaane mootummaan tamsaasaa televijiiniiwwan biyyattii adda kutee jira.

Sirna kakuu raawwannaa kana kan gaggeesse ogeessa seera kana wayita ta'u, Guraandhala 2 balballi mana isaa cabsamee to'annoo jala akka oolfamu ta'eera.

Obbo Raayilaan ibsa dhimma kanarratti kennaniin, seeraan ala qabamuu isaafi, haala dhala namaf hin malle keessatti hidhamuu isaa dubbataniiru.

Kibxata mana murtiitti dhiyaate yakka biyya ganuun erga himatamee booda, manni murtii Obbo Miguunaan mirga wabiin akka gadhiifamu murteessus mootummaan Keeniyaa hin hayyamne.

Sana boodas viidiyoowwan Obbo Miguunaa wayita xiyyaara gara Amisterdaam balali'u koran agarsiisu marsaalee hawaasaa irrati maxxanfamuu eegalan.

Himata lammummaa Keeniyaa isaa ganeera jechuun irratti dhiyeesseef deebii yoo kennu, "ani gonkumaa lammummaa koo hin haalle, hin haalus" jedheera.

"Namni kamuu lammummaa dhalootaan argate haquus ganuus hin danda'u jedhameee heera mootummaa irratti ifaan kaa'amee jira," jechuun morma Obbo Miguugaan.

Heerri mootummaa Keeniyaa keewwatni 17 lammummaan nama dhalootaan Keeniyaa ta'e tokkoo kan haqamu namtichi sobaafi hannaan yoo lammummaa argate, yoo maatiin nama sanaa dursanii lammii biyya biraa ta'anfi yoo wayita isaan gara Keeniyaa dhufan mucaan isaanii waggaa 8 ol ta'e qofadha jedha.

Mootummaan ibsa Roobii waaree kenneen Miguunaan bifa seera qabeessa hin taaneen lammummaa argachuu isaa himee jira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan