Dubartummaa fi Qonna

Dubartummaa fi Qonna

Ijoollee 6 abbaan warraa ishee itti dhiisee boqote guddisuun dirqama ishee ture. Waggoota 20 oliif qotiyyoo camadattee qotaa turte, kanaanis maatii ishee bulchaa jirti.