Badhaasa Ibiraahim: Aaddee Eeleen badhaasa gaggeessummaa Afirikaa mo'atte

Liberia's former president, Ellen Johnson Sirleaf, arrives at the swearing-in ceremony of the country's president-elect, 22 January 2018

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Aadde Eeleen Looreetii Ibiraahim ishee jalqabaaati

Pirezidaantiin Laaybeeriyaa duraanii, Eelen Joonsan Serliif Badhaasa Gaggeessummaa Ibiraahim $5m (£3.6m) ta'u mo'atte.

Aadde Serliif, kan ji'a darbe aangoo dabarsan, dubartii Afirikaa bara 2006 pirezidaantii ta'uun filatamtedha.

Hojiiwwan waraana biyyattiin keessa turteen booda deebisanii biyyattii ijaaruufi adeemsa waliigaltee uumuu gaggeessuudhaan hojjeteen ciminaan jajamti.

Koreen badhaasichaa, Aadde Serliif yeroo komeen malaammaltummaaf obsaa agrsiisaa turte jedhu irraatti ka'aa ture haala rakkisaa sana keessatti gaggeessummaa cimina addaa qabu agarsiifteetti jechuun amana.

Laabeeriyaan biyyoota Afirikaa 54 keessaa safartuu Ibiraahim Bulchiinsa Afirikaa keessatti ramaddii addaa addaan foyya'insa agarsiisan keessaa biyyaa jalqabaati.

Aadde Serliif marsaa lamaaf pirezedaantii ta'uun kan hojjette yommuu ta'u, fillannoo dhiyeenya kana taphataa kubbaa miilaa duraaniin Joorji Wehaan kan mo'ate irratti garuu hirmaachuu hin dandeenye.

Caalaatti Obbo Wehaa deggeruun duula gaggeessaa turte himannaa jedhuunis Paartiisheetiin ari'amteetti.

Legaasii dubartii pirezedaantii Afirikaa jalqabaa ta'uun filatamtee itti fufsiisuu.

Badhaasa bara 2007 irraa kaasee gaggeessitoota Afirikaa warra sirriitti gaggeesaniifi jireenya foyyeessuun yeroo hojii isaanii xumuran badhaasu kana mo'achuuf ishee nama shanaffaadha.

Badhaasni $5m kun waggoota 10 tti kan qoqqoodamuufi isatti aansuun ammoo waggaa waggaan badhaasa $200,000 umurii guutuuf kan itti fufu ta'a.

Badhaasni akkasii kun garuu yeroo hunda hin kennamu. Badhaasawwan ja'a turan irratti gaggeessaan hanaga kanaa argates hin turre.

Badhaasa Moo Ibiraahim yeroo gara garaatti ture:

  • 2007: Pirezedaantii Mozaambik duraanii Jo'aakuhim Chissaannoo
  • 2008: Pirezedaantii Botiswaanaa duraanii Festuus Mogahee
  • 2009: Badhaasni kenname hin turre
  • 2010: Badhaasni kenname hin turre
  • 2011: Pirezedaantii Keeppi Veerdee duraanii Pedroo Veroonaa Payires
  • 2012: Badhaasni kenname hin turre
  • 2013: Badhaasni kenname hin turre
  • 2014: Pirezedaantii Namiibiyaa duraanii Hifikipunyee Pohaambaa
  • 2015: Badhaasni kenname hin turre
  • 2016: Badhaasni kenname hin turre