Motummaan Itoophiyaa dhaaba shororkeessa jedheen waliin marii eegale

Marii motummaa Itoophiyaafi dhaaba adda bilisummaa Ogaadeen

Mootummaan Itoophiyaa garee Adda bilisummaa biyyaaleessa Ogadeen garee shoroorkeessaadha jedheen waliin marii eegaluusaa maddi keessoo tokko BBC'tti himeera.

Gareen adda bilisummaa biyyaalessa Ogaadeen kana dura dhaabbilee motummaa biyyattiitiin akka garee shororkeessaatti tarreefaman shan keessa tokodha.

Qoodiinsa ogantoota jidduutti umameen walqabatee amma garee tokko Naayiroobiitti haalli dureewwan motummaa waliin mari'achuun isa dandeessisu irratti walii galuun barameera.

Marichi haala ifa ta'een akka hineegaliin baramuun danda'ameera. Haa ta'u malee, walgahii Dilbata eegalameen gareefi motummaan haala addichi loltoota isaa qabachuun dhiifamaan gara biyyaatti deebii'ee ittiin dhaabsifamu irratti mariin akka taasifamu, maddichi ibseera.

Maricha irrattis mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun kan mari'atan pirezidaantii naannoo Somaaleefi Koleeneel Gabraigizaabeer Alamsagadi ta'usaaniis maddeen ni eeru.

Kana duras, garee tokko dhaabicharra foxxooquun motummaa Itoophiyaa waliin marii taasiseen hidhannoo hiikachuun loltootasaa waliin haraaramunsaa ni yaadatama.

Haraarriifi mariin garee kanaa maaliif amma barbaachisee kan jedhanis hindhabamne.

Baatii muraasaan dura Mootummaan Somaalee ogganaa olaanoo garee Adda bilisummaa Biyyaalessa Ogaadeen tokko dabarsee Mootummaa Itoophiyaatiif keennuun isaa ni yaadatama.