Abbaa qabeenyummaa irraa gara harka namaa ilaaluutti

Horsiisee bultoonni Booranaa sababa hongeetiin loon qaban hunda of harkaa qaban gargaarsaaf harka namaa ilaaluuf dirqamneerra jedhu.

Waraabbii viidiyoo: Habtaamuu Xibabuu

Gulaallii: Yaadataa Birhaanuu