Gaaboon: Erga kanfalttii hospitaalaa raawwateen mucaan gadhiifamte

Daa'imni waggaa shanii haadhaan walargiteetti
Goodayyaa suuraa Daa'ima bareedduu ji'oota shanan jalqabaa kilinika dhuunfaa turte

Gaaboonitti daa'imni sababa maatiin maallaqa waldhaansaa kaffaluu dadhabaniif mana yaalaa dhuunfaa ji'oota shaniif qabamtee turte gadi lakkifamte. Haati daa'ima kanaa oduu kana dhagahuusheetti baayyee gammadde.

Haati daa'ima kanaa Sooniyaa Okoomee da'imni ishee akka dhalatten mana yaalaa seentee ji'oota shan waan irraa adda baatee turteef harmi ishee akka goge dubbatti.

''Daa'imni koo naaf deebi'uutti nan gammada. Garuu daa'imni koo narraa fagaattee waan turteef amma harmi koo gu'eera, hoosisuu hin danda'u,'' jette

Daa'imni koo talaallii barbaachisaa argachaa hin turre jechuunis komatteetti. Kunimmoo guutummaa biyyattii baayyee waan rifaasiseef hawaasni tumsa barbaachisaa gochuufii eegale.

Hawaasnis duulaan maallaqa doolaara Ameerkaa kuma 3 fi 630 walitti qabaniif. Pirezidaantiin biyyattii namoota kaffaltii kanaaf gumaachan keessaati.

Daa'imni yerooshee malee dhalatte kun akkuma dhalatteen mana yaalaa kana keessatti bakka daa'imman tursiifaman guyyoota 35'f waan turteef kaffalamee baate.

Kanaan walqabatee daayirektarri mana yaalaa kanaa yakka daa'ima ukkaamsuutiin Wiixata darbe himatamanis boodarra himati kun irraa ka'eera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan