Dubartootatti dhiira caalaa maaliif qorraa?
Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u

Qorannoon akka agarsiisutti dhiira caalaa dubartootatti qorra.

Dubartoonni dhiirota caalaa akka qorri itti dhaga'amu qorannoon ni mullisa. Kunimmoo dubartoonni dhiira caalaa o'a dabalataa akka barbaadan taasisa. Dr.Kileeree Egliin, Yunvarsiitii Poortimaawuuz UKtti ogeettiin sirna qaamaa maaliif akka ta'e ibsiti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan