Moozaambiikitti tuullaan balfaa jigee lubbuu namootaa 17 galaafate

Barbaachi Namoota balfi kun irratti jigee awwaalaman itti fufeera

Madda suuraa, EPA

Ibsa waa'ee suuraa,

Lakkoofsi namoota balaa kanaan miidhamanii kanaa ol ta'uu danda'a jedhu hoogantoonni

Magaalaa guddoo Moozaambiik Maappuuto keessatti kuusaan balfaa jigee namoonni 17 du'anii hedduun madaa'uu aangawoonni biyyattii himaniiru.

Tuullaan balfaa meetira 15 ol dheeratu kun bokkaa cimaa roobeen jigee bala geesise.

Bakki balfaa kun bakka hiyyeeyyiin magaalaa Maaputoo, mana sharaa irraa ijaaratan jijjiiraa itti jiratanii dha.

Manneen qarqara irra jiran shaniis balaa kanaan jiganiiru. Lubbuu baraartonni barbaacha namoota balaa kanaan awwaalamani itti fufaniiru.

Dubbii himaan tajaajila yeroo balaa Lee'oniildee Pelembee miidhamtoonni balaa kanaa lakkoofsa amma jedhamaa jiruun ol ta'uu danda'u jechuun akeekkachiisaniiru.

''Odeefannoon hooggantoota naannoorraa arganne kan mul'isuu lakkooofsi namoota manneen naannoo sana jiran keessa jiraatan lakkoofsa namoota du'anii olii dha'' jedhu obbo Pelembee.

Kutaan magalaa Maapuutoo, Hulenee, kutaa magaalittii hunda caala bakka wanti hunduu rakkisa itti ta'eedha. Daa'imman dabalatee namoonni hedduun carraa biraa dhabuun jireenya isaanii naannoo balfi itti gatamuutti geggeesuuf dirqamaniiru.

Balfi madda nyaataa ta'uun jiraattota naannichaa gargaaruun caalatti, wantoota deebi'anii gurguramaniis iddoo ittii funaananiidha.