Buraayyuutti Balaan ibiddaa qabeenyaa qarshii mil. 12 barbadeesse

Ibiddichi fageenya irraa

Balaa ibidda har'a Naannoo Oromiyaa Buraayyuutti dhaabbata dhuunfaa tokkorra qaqqabeen qabeenyaa qarshii miliyoon 12 tilmaamamu barbadaa'usaa maddeen poolisii naannichaa BBC'tti himaniiru.

Warshaa pilaastikii abbaan qabeenyummaasaa kan dhuunfaa ta'eefi ' Golden family Packing' jedhamurra gahe kunis, elektirika irraa ka'unsaa akka hinollee Saajin Guutamaa Tasfaa Waajjira poolisii magaala Burraayyuutti Abbaa adeemsa hojii kutaa qorannaa yakkaa aanaa tokkoffaa dubbataniiru.

Ibiddichi wayita ammaatti gutuummaatti to'annaa jala oluusaa kan dubbatan Saajin Guutamaan, tilmaamni qabeenya barbadaa'ee hojjetamaa jiraachuus himaniiru.

Ibiddichi duraan ka'ee hirmaannaa hojattootaan to'annaa jala olfamulleen, deebbii qabachuun badiinsa qabeenyaa qaqabsiiseera jedhameera.

Warshaan pilaastikii ibiddaan miidhame kunis saahina nyaataa kan oomishuu yoo ta'u, osoo hojjattooonni hojiirra jiranuu ka'usaa Saajiin Guutamaan dubbataniiru.

Qabeenyaa malee miidhaan namarra qaqqabee akka hinjirreefi Ibiddicha dhaamsuuf abbaan taayitaa ittisaa fi to'annoo ibidda fi balaa tasaa magaala Finfinnees hirmaatulleen himameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata