Abbaan ilmasaa boorsaa keessa kaa'ee Ispeen galuuf ture qabame

Nama boorsaa keessa jiru
Goodayyaa suuraa Abbaan daa'ima kanaa karaan seeraan alaan nama gara Ispeenitti galchuuf yaaluusaatiin $114 adabameera

Lammiin Ayivooriikoosti karaa seeraan alaa daa'imasaa gara Ispeen fudhatee seenuuf ture adabbii hidhaarraa bilisa ta'eera.

Qorattoonni, Alii Uwaataaraa karaa seeraan alaan daa'imnisaa Ispeen akka galu yaaluusaatiif hidhaan akka adabamu barbaadanii turan.

Haa ta'u malee, boorsaa isaa keessa mucaan sun jiraachuusaa namichi akka beeku ragaa ittiin mirkaneessan waan dhabaniif adabbii maallaqaa xiqqoodhaan bira darbanii jiru.

''Abbaankoos ta'e ani, boorsaa keessa akka na kaa'aan waan beeknu hin qabnu ture,'' jechuun mucaan umurii 10 Aduu abbootii seeraatti himeera.

Akka Aduun jedhutti Obbo Owaataaraan mana hidhaa keessa ji'a tokkoof akka turan fi immalli taasisan konkolaataadhaan akka ta'e itti himaa turuu dubbata.

Daangaa Morookoof Ispeen gidduu jiru darbuuf boorsaa keessa ta'ee deemuuf yaalii taasiseen harganuuf akka rakkate Aduun ni hima.

Caamsaa 2015, namoonni nageenyaa daangaa Morokoof Ispeen gidduu jiran dubartii boorsaa ulfaataa waliin jirtu dhaabsisuun yoo sakatta'an, fakkiin daa'ima gadaamessa keessa taa'ee jiru fakkaatu mullatee ture.

Obbo Owaataaraan $114 adabamee jira.

Daa'imichi haadhasaa waliin Paariiziyaan keessa kan jiraatu yoo ta'u, raga ba'uuf gara Sewuutaa imalee jira.

''Wanti hundi dhumeera, amma jireenya itti fufuu dandeenya, haadha warraakoo, daa'imakoof ani, walumaan,'' jedha Owaataaraan. Maatiin kun jireenya haaraa Kaaba Ispeenitti akka eegalu ifa gochuun.