Qorichoonni dogoggoraa du'a dabalatee rakkoo yaaddessaa fidaa jiru

Qorichoota Image copyright Getty Images

Qorannooleen akka mirkaneessanitti dogoggorrii miiliyoonotaan ajajaa fi fudhannaa qorichootaan jiru rakkoo yaaddessaaf sabab ta'uu barreessaan Fayyaa mootummaa Biriteen Jeermiy Haant beeksisan.

Man-kusaa qorichaatti, hospitaalaa fi dhaabbilee fayyaa keessatti waggaatti dogoggora miiliyoona 237tu hojjetama kana jechuun ammoo qorichoota kennaman shan keessaa tokko dogoggoraa jedhameera.

Akka qorannoon kun mul'isutti hedduun isaanii miidhaa guddaa qabaachuu baatanis dogoggoroonni nuusaa ol ta'an dhiibbaa guddaa fidaa jiru.

Dogoggoroonni kun waggaatti du'aatii 22,000f sababa ta'u malu.

Qorattoonni Yunivrsiitilee Maanchistar, Sheefildii fi Yoork irraa walitti dhufan dhimma kana irratti kana dura ragaan abdachisaan kan hin turre ta'uu saa wajjin walqabatee tilmaamniamma qorannoo kanaan taasifame baayyee gaariidha jedhu.

Dogoggoroonni dalagaman:

  • Ajaja qoricha dogoggoraa
  • Dogoggora hanga fudhatamuu
  • Yaaliin yeroon kennamuu dhbuu

Dogoggorri biroon dhaabilee fayyaa keessatti mudatu hadoochituu waldhaansa baqaqsanii yaaluu dura kennamuurratti.

''Harmeen koo ganna 92 waldhaansa nama biroof kennamu fudhatte''

Image copyright Other
Goodayyaa suuraa Ajajni qorichaa kan harmee Kaateriin yaang, Ayriin nama biraa wajjiin wal jala darbe

Namoota dogoggora qorichaan miidhaman keessaa Harmeen Kaateriin yaang, Ayriin isaan tokko.

Maanguddoon ganna 92 kun waldhaansa isaanii manatti kan hordofan ajajni qorichaa kan nama biraa wajjiin wal jala darbuun torbanoota hedduuf qoricha nama biraaf ajajame fudhachaa bahan.

Qorichi fudhachaa turte rakkoo biraa waan itti fideef san hambisuuf ammoo qoricha biraa fudhachuuf dirqamteetti.

Akka yaang jettutti, dogoggorri akkasii manneen dukkana qorichaatti fi warreen yaalaa manaa manatti kennaniin mudata. fayyaan harmee isheetii yeroo gara yerootti hammaachaa demuu isaatu dhimma kana akka gaafattu ishee dirqisiise.

''Yeroodhaan irratti hojechuu keenyaaf galanni haata'u, warri kaan hin carroomne''

Obbo Haant akka jedhanitti bu'aa qorannoo kanaan yaadahaniiru. Haata'u malee rakkoon kun Biriteen qofatti osoo hin ta'iin addunyaa maraaf yaaddoo dha.

Dogoggoroota uumaman irratti iftoomni yoo jiraate tajaajilli fayyaa biyyoolessaa irraa barachuuf isa gargaara jedhu obbo Haant.

Faarmaasitoota dogoggoruu isaanii amanan seera adabu irratti fooyya'iinsi godhame hojiiitti hiikamuuf jedhas jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan