Tilmaama Piriimar Liigiifi Waancaa Karabaa'oo

Arsenal v Man City

Madda suuraa, BBC Sport

Abdii Maanchester Siitiin Waancaa afur argachuuf qaba ture FA Cup irratti Wiigaaniin mo'amuun isaa booda abjuu ta'eera. Gareen Gaardiyoolaa Waancaa Karaabaa'oo argachuu danda'uu?

Tilmaamni Piriimeer Liigii torban kanaafi xumurri Waancaa Karabaa'oo akka itti aanutti dhiyaateera.

SANBATA

Madda suuraa, BBC Sport

Leesteriifi Istook

Istook bara kana dirree isaatiin ala qabxii gaarii hin qabu. Taphoota 13 keessaa tokko mo'atee, sadii walqixa ba'uun kan hafaniin mo'ameera.

Riyaad Mahaareez Leseeter FA Cup irratti deebiyanii akka mo'atan gargaareera. Sanbata ni milkaa'u jedheen yaada.

Tilmaama Laawuroo፡ 2-0

Madda suuraa, BBC Sport

Barnimaawoziifi Niiwuukasil

Barnimaawoz taphoota tokko tokko cimina agarsiisanis kan akka yeroo Haadersfiildiin mo'amaniis agarsiisaniiru.

Niiwukasil ammoo Maanchister Yunaayitidiin mo'achuun Piriimer Liigiin akka adda ta'e agarsiisaniiru.

Tilmaama Laawuroo 1-1

Madda suuraa, BBC Sport

Biraayiteniifi Siiwaansii

Biraayiten taphoota darban shaniin qabxii gaarii galmeessisaniiru; ammasi cimina isaanii kana itti fufsiisuu qabu.

Siiwaansiin ni mo'amu yoon jedhe deggertootarraa waanti gadhee narra ga'us garuu ana galateeffachuu qabu. Sababiin isaas yeroo ani akkasi jedhu Siwaansiin ni mo'ata. Amma garuu Siiwaansiif oduun gaddisiisaa walqixa ba'u jechuukooti.

Tilmaama Laawuroo 1-1

Madda suuraa, BBC Sport

Barnileefi Saawuzhaampiteen

Saawuzhaampiteen Liiverpuuliin mo'amuu isaaniin alatti cimina agarsiisaa jiru.

Faallaa kanaan Barnileen kan mo'achuu danda'an taphoota 11n dura kan Istook waliin taphatan ture.

Tilmaama Laawuroo 2-1

Madda suuraa, BBC Sport

Liiverpuuliifi Weestihaam

Gareen lamaanuu torban darbe tapha hin qaban ture waan ta'eef Liiverpuul gara Maarbeellaa deemanii ture.

Liiverpuul barana dirree isaaniirratti hin mo'amne sirriittis galchuuf haleelu.

Tilmaama Laawuroo 3-0

Madda suuraa, BBC Sport

Weestibiroomiifi Huudersfiildi

Sadarkaa Weestibiroom irratti argamuu deebii garee kanarraa eegamu ta'a. Mo'achuu dhimmanii barbaadu.

Tilmaama Laawuroo 2-0

Madda suuraa, BBC Sport

Waatifoordiifi Everteen

Gajjallaa Liigichaa yeroon ilaalu waa'een Waatifoordi na yaachisa.

Everteen ciminaan deemaa kan jiran ta'uu baatullee torban darbe Paalaasiin injifataniiru. Torban kanas ni mo'amu jedhee hin yaadu.

Tilmaama Laawuroo 1-1

DILBATA

Madda suuraa, BBC Sport

Kiristaal Paalaasiifi Tootinhaam

Kiristaal Paalaas taphoota afur darban keessaa qabxii lama qofa kan argatan yommuu ta'u kufaatiirraa qabxii tokko qofaan fagaatu.

Tootinhaam Piriimer Liigiittis ta'e Shaampiyoon Liigiitti ga'umsa gaarii ga'umsa gaarii waan agarsiisaa jiraniifi kana yoo dabalan Paalaasiin ni mo'atu.

Tilmaama Laawuroo 0-2

Madda suuraa, BBC Sport

Maanchister Yunaayitidiifi Chelsii

Maanchister Yunaayitid fedhii baayyee haleeluu hin qaban. Kubbaa waliif kennanii gara fuula duraatti darbuuf hedduu hin deeman.

Chelsiin Baarseloonaa waliin taphattoota ga'umsa gaarii agarsiisan qabaatanillee waanti hin sirraa'iin tokko garuu jira.

Tapha Baarseloonaa waliin ture ni agrsiisu jedhee hin yaadu.

Tilmaama Laawuroo 2-0

Madda suuraa, BBC Sport

Arsenaaliifi Maanchister Siitii (Waancaa Karabaa'oo)

Maanchister Siitiin tapha kana mo'achuun dhiibbaa waancaa sadii akka argatuuf irra jiru hirr'isaaf. Hanga ammaatti tapha gaarii agarsiisaa dhufanis, bu'aa kan isaan arguu jalqaban torban kana keessa.

Wenbileerraatti ni mo'atuu? Eyyeen. Mo'atamuu Wiigaaniin irra ga'erraa deebiyanii dandamatu. Arsenaalis isaan dhaabu jedhee hin yaadu.

Tilmaama Laawuroo 0-2