Cidha uffannaa adii bara goolii diimaa Itoophiyaa keessa

Ganat fi Ayinaalam bakka lubaafi kessumoonni mana haadha isheetti argamanitti waadaa walii galan

Madda suuraa, Vintage Addis Ababa

Ibsa waa'ee suuraa,

Ganat fi Ayinaalam bakka lubaafi kessumoonni mana haadha isheetti argamanitti waadaa walii galan

Yeroo baayyee haalawwan abdii nama kutachiisan keessatti jaalalli cimuu danda'a

Ayinaalamiifi Gannat bara 1978 wayita gooliin diimaa Itoophiyaa sadarkaa olaanaa irra gaheetti gaa'ila dhaabbatan.

Gochi ajjeechaa waggaa tokkoon dura eegalame tibba Mangistuu Haayilamaariyaam oggansa biyyattii qabachuun warra diinootakooti jedhurratti labsii ajjechaa labsetti ture.

Bara oggansa isaattis namoonni kumaatamni kan ajjeefaman yoo ta'u, kanneen kumaatama ta'an diriqiin qubachiifamaa turan.

Garuu haalli kun Ayinaalamiifi Gannat Sandaafaa, mandara xiqqoo magaalaa Finfinneetiin alatti argamtuutti gaa'ila isaanii raawwachu irraa hindhorkine.

Suuraan guyyaa sanaas mankuusaa dijitaalitiin 'Vintage Addis Ababa' tiin walitti qabamuun attamiin namoonni haalawwan adda keessatti jireenya akka gaggeefatan agarsiisuuf.

Kaadhiimummaa dheeraa

Hiriyyoonnis kunneen bara 1973tti osoo ollaa walii jiraatanuu walbaran.

Waggaa tokkoon boodas, sirnni bulchiinsa mootii aangoorraa foqolchamuun bulchiisni Mangistuu gara aangootti akka dhufuuf daandii bane.

Madda suuraa, Getty Images

Ibsa waa'ee suuraa,

Bara 2008tti Itoophiyaan Mangsitu Haayilamaariyaan bakka hinjirreetti osoo Zimbaabwee jiraatu du'a itti murteesite.

Balaan itti aanee uumame karaa isaan yaaduu hin dandeenyeen jireenya isaanii gaaga'e.

Ayinaalam akkuma barumsa sadarkaa lammaffaa isaa xumureen dafee Gannatiin fuudhuuf hawwa ture.

Bara 1978 tti garuu diddaa warra mormitootaa keessatti qooda fudhatteetti jedhamtee baatii sadiif hidhamtee turte.

"Sirna bulchiisa Darguu keessa jiraachuun salphaa hin turre," jetti Gannat. "Haalli sodaa yeroo sana ture gammachuun keenya akka guutuu hin taane dhowwe."

Bulchiisni bara sanaa maatiifi firoota isaanii hidhaa jiran akka hin dubbisne dhowwullee, Ayinaalem garuu guyyoota muraasa gidduutti Gannatiin gaafataa ture.

Inni eegduu Warraaksaa ture, kana jechuun rogeeyyonni garee mormitoota biroo hariiroo isheen isa waliin qabdu yoo baran isheen balaa guddaarra buuti ture.

"[Walii walii kenya] dubbisuu ykn dubbachuu hin dandeenyu ture. Yeroon osoo inni mooraa keessa konkolaachisuu yeroon isa argutti garuu baayyeen gammada," jetti.

Gannat mana hidhaa turuun alatti, suuraawwan cidha jara kanaa rakkoon akka isaan mudate kan agarsiisu hin jiru.

Jilba dhungachuu

Ganamni gaafa cidha isaanii aadaa Itoophiyaatiin jalqabe.

Ayinaalam osoo Gannatiin fudhachuuf osoo hin deemiin dura jilba haadhasaa dhungatee gara mana isaatti seenuu qaba.

Madda suuraa, Vintage Addis Ababa

Ibsa waa'ee suuraa,

Ayinaalam shamarree fudhatee galuun dura jilba haadhasaatii gadi jedhee dhungate

Balbala mana isaammoo hiriyyoonniifi ollaan isaa isa gaggeessuuf walitti qabamaniiru.

Madda suuraa, Vintage Addis Ababa

Ibsa waa'ee suuraa,

Ollaan yeroo Ayinaalamiin gammachuun gaggeessan

Madda suuraa, Vintage Addis Ababa

Ibsa waa'ee suuraa,

Ayinaalam Gannatiin fudhuuf deemaa jira

Suufii gurraacha jalatti qomee morma guutuu uffatee, Ayinaalam waaheloota isaa waliin gara konkolaataa 'Chevrolet' Gannat waliin cidha isaaniif kireeffatanitti deeman.

Madda suuraa, Vintage Addis Ababa

Ibsa waa'ee suuraa,

Gannat konkolaataa 'Chevrolet' guyyaa cidha isaaniif kireeffatan cinaatti

Gara waaree boodaa, jarri lamaan mana abbaa Gannatitti bakka lubiifi keessummoonni jiranitti kakuu waliif galan.

Qubeelaa isaanii mana Africa Jewellery Piyaassaati argamu guyyaa sana banaa turee bitatan.

Jarri lamaan keessummoota 300 ta'an cidha sanarratti hirmaatan irraa adda ba'anii yeroo suura ka'uu danda'anis argatanii ture.

Madda suuraa, Vintage Addis Ababa

Ibsa waa'ee suuraa,

Suura Gannatiifi Ayinaalam yeroo cidha isaanii kan ka'an

Gannatiif gaddisiisaa kan ta'e, Ayinaalam bara 2008 du'us bara waliin jiraatan hundatti gammaddeetti.

"Naman jaalladhuttin eeruma, ijoolleen nama onneekoorraa jaalladhuus guddise," jetti.