Sanyiin antibaayotikii haarawaa xurii keessaa argame : Qorannoo

Baakteeriyaa iyyoo keessaa

Madda suuraa, Science Photo Library

Ibsa waa'ee suuraa,

Baakteeriyaa iyyoo keessaa

Saayintistoonni Ameerkiaa sanyii qoricha antibaayotiksii haarawaa wantoota biyyoo fakkaatan keessatti argan.

Makaan uumamaasaa infekshiniiwwan wallaanuuf baayyee rakkisaa ta'an yaaluuf kan gargaaru ta'uu akka danda'ulleen, gareen Yunivarsitii Rookfiilar abdataniiru.

Qorannoowwan akka mul'isanitti walmakaa qoricha 'malacidins' jedhamuu baakteeriyaa dhukkuboota hedduu kan duraan antibaayotikiiwwan turaniif dandamachu danda'an, jarmii MRSA dabalatee mo'achuu ni danda'a.

Eksipartiin hojiin 'Natural Microbiology' keessatti maxxanfamee kunis tattaaffii morkii antibaayotiksii keessatti abdii haarawaa kan mul'iseedha.

Dhukkubbiiwwan qoricha dandamatanis isaan fayyaa addunyaatiif rakkina ta'an keessaa tokko.

Isaanis waggaatti namoota gara kuma 700 kan ajjeesan yoo ta'u, ariitiidhaan wallaansa haarawaa barbaachisa.

Qorichawwan xuriirraa

Biyyoon lubbu qabeeyyii- shiifaa (micro-organisms) garaa garaa miliyoonootaa , antibaayotiksii haarawaa dabalatee, kan makaawwan qorichummaa qaban heddu omishaniin, kan guutameedha.

Gareen Dr Seen Biraady kan Yunivarsitii Rookfiilar Niiwu Yoorkitti argamanii isaan adda baasurratti ko'ommatanii turan.

Isaanis fakkeennaa biyyoo kuma tokko olii Ameerikaa gutuurraa funaanaman qorachuuf, tooftaa tartiiba galchuu sanyii hordofaniiru.

Fakkeennaawwan heddu keessatti wayita 'malacidins' argatanittis, argannoo barbaachisaa ta'u miira ummatan.

Makaa sanas hantuuta duraan MRSA kennaniif irratti yaalaan, innis infekshinii qaama madaa'eerra ture balleesse.

Amma qorrattoonnis bu'aa qabbeessummaa qorichaa foyyeessuu irratti hojachuu kan jiran yoo ta'u, akka gara wallaansa namootatti ol guddatus ni abdatu.

Dr Biraadii akka jedhanitti: "antibaayotiksii kan malacidins' wayita aragaman sadarkaa jalqaba irratti yoom akka gara wallaansaatti ce'an himuun rakkiisaadha.

"Sadarkaa jalaqaba itti argatamee kaasuun hanga tajaajilaaf itti olfamutti hanga qaqabamuutti daandiisaa dheerafi dadhabisiisaadha.''

Pirofeessari Kooliin Gaarnar, Qorannoo Antiibaayotiksii Uk irraa, infekshiniiwwan yaaluudhaaf argannoon antibaayitokii harawaa kun oduu dansaasha jedhaniiru. garuu ammoo fedhii olaanaa jiru hingutuus jedhaniiru.