Tilmaammmii Piriimer Liigii Laawurootiin

Man City v Chelsea Image copyright BBC Sport

Arsenaaliifi Maanchester Siitii guyyaa afur keessatti yeroo lamaaf waliin taphatanii Siitiin guutummaatti ol aantummaa fudhateera.

Dilabat dhufu Siitiin Chelsii waliin, Arsenaal ammoo Biraayiten waliin taphatu.

Arsenaaliifi Biraayiten

Tapha Arsenaaliif Biraayiteen taasisan akka walqixaan xumurama jechuun Laawuroon tilmaameera.

SANBATA

Image copyright BBC Sport

Barnileefi Everteen

Barnileen torban darbe mo'anneerra jedhanii yeroo eegaa turanitti saatii dhumaarratti goolii itti galeen Saawuuzhampiteen waliin walqixa ba'aniiru.

Everten dirree isaa ala qabxii inni qabu gadi aanaadha.

Tilmaama Laawuroo፡ 1-1

Image copyright BBC Sport

Leesteriifi Barnimaawooz

Leester tapha torban darbe Istook waliin taphateen mo'uun isaanirra ture.

Barnimaawooz dhuma irratti Niiwuu Kasil waliin walqixa bahan.

Tilmaama Laawuroo፡ 2-0

Image copyright BBC Sport

Saawuzhaampieeniifi Istook

Leenjisaan Istook taphoota shanan darban keessaa si'a tokko qofa mo'aman waan ta'eef taphi gareesaa gaariidha jedhama.

Gareen lamaanuu qaphxii argachuu barbaadanis inni dirree isaarratti taphatu carraa ni qaba.

Tilmaama Laawuroo፡ 2-0

Image copyright BBC Sport

Siiwaansiifi Weestihaam

Tapha kanaan sadarkaa gadi bu'uurraa qaphxii sadiin qofa fagaatee waan jiruuf wari Weestihaam qaphxii argachuun barbaachisaadha.

Tilmaama Laawuroo፡ 1-1

Image copyright BBC Sport

Tootinhaamiifi Haadersfiildi

Hadersfiildi yeroo dheeraa booda taphoota lama mo'atanis tapha kanaan ni mo'atu jechuun ni ulfaata.

Tootinhaam taphoota 16 darban keessa tokkollee hin mo'amne.

Tilmaama Laawuroo፡ 2-0

Image copyright BBC Sport

Waatifoordiifi Westibirrom

Waatifoordi Everteeniin mo'atanii gadi bu'uurraa oolaniiru.

Westibiroom ammoo taphoota afran darbe mo'amaniiru.

Tilmaama Laawuroo፡ 2-1

Image copyright BBC Sport

Liiverpuuliifi Niiwukasil

Hunduu waa'ee cimina Mohaammen Saalaafi Sa'idoo Maanee yeroo dubbatutti dandeettiin Roobertoo Firmiinoo waan dagatame fakkaata.

Tapha kanaan leenjisaan Niiwukasil Raafaa'el Beeniiteez gara garee isaanii duraan dhufanii kan taphatan ta'us mo'achuu garuu hin danda'an.

Tilmaama Laawuroo፡ 2-0

DILBATA

Image copyright BBC Sport

Biraayiteeniifi Arsenaal

Arsenaaliif tarkaanfiin itti aanu maalidha? Arsen Wiinger akka gadi hin dhiisne dubbatanis osoo isaan jiranii gareen isaa jijjiirama guddaa hin fidu.

Torban darbe Biraayiten Siiwaansii erga mo'atanii Leenjisaan isaanii Kiriis Hiyuuten walqixa yoo ba'an kan fudhatan fakkaata. Tilmaama Laawuroo፡ 1-1

Image copyright BBC Sport

Maanchester Siitiifi Chelsii

Maanchester Siitiin waancaa isaanii jalqabaa, waancaa Karabaa'ootiin milkaa'aniiru. Kunis mo'icha biroof isaan kakaasa jedheen yaada.

Tilmaama Laawuroo፡ 2-0

WIXATA

Image copyright BBC Sport

Kiristaal Palaasiifi Maanchester Yunaayitid

Maanchester Yunaayitid tapha Chelsii waliin taphataniin boqonnaan booda sochii cimaa taasisaniiru. Ammas kana cimsanii itti fufuu qabu.

Kirsitaal Paalaasi kufaatiirraa fagaatanii kan jiran garaa garummaa goolii qofaan. Ji'a baayyee rakkisaa fuula keenya dura jiru kanaan Chelsiifi Liiverpuuliin keessumsiisu.

Tilmaama Laawuroo፡ 0-2

Odeessa kana irratti dabalata

Geessituuwwan Intarneetii walitti dhiyaatan

Qabiyyee iddoola alaatiif BBC'n itti hin gaafatamu