Labsii Yeroo Muddamaa mana mareetiin raggaasifame

Faajjii motuummaa

Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii ariifachiisaa Bitootessa 2 taa'een, heera biyyattii balaarraa oolchuuf jecha wixinee labsii yeroo muddamaa dhiyaate raggaasiseera.

Akka heeerri Federaalaa keewwanni 93(2a) jedhutti, Labsichi seera ta'ee ragga'uuf miseensota mana marichaa keessaa sagalee deeggarsaa harka 2/3n argachuu qaba.

Haaluma kanaan miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa sagalee deggarsaa 346, sagalee mormii 88 fi callisaa 7'n raggaasifameera.

Haa ta'u melee Obbo Yaaqoob Waldasamaayaat, oggeessi quunnamtii ummataa mana marichaa,''dogogora adeemsa lakkoofsa irratti mudate malee sagaleen deegarsaa 395 dha,'' jedhaniiru.

Obbo Yaaqoob dogoggorri yaa jedhan malees attamiin kun akka mudate ibsuu hindandeenye.

Ragga'uu labsii kanaa miseensota mana marichaa morman keessaa hedduun bakka bu'oota uummataa naannoo Oromiyaa akka ta'an beekameera.

Paarlaamaan biyyattii boordii miseensota 7 of keessaa qabu miseensotaa mana marichaa fi ogeeyyii seeraa irraa hundeesseera.

Boordiin hundeefame kun aangoo fi itti gaafatamummaa namoota sababa labsii yeroo muddamaan hidhaman yeroo ji'a tokkoo keessatti beeksisuufi bakka itti hidhaman ifa gochuu qaba.

Dabalataanis tarkaanfiiwwan yeroo muddamaa kan keessatti fudhataman mirgoota namoomaa kan hin mulqine ta'uu hordofuun kanneen mirga namoomaa mulqan seeratti dhiyeessa.

Ameerikaa dabaltee biyyoonni biroo labsii yeroo muddamaa manni maree Ministirootaa torbee lama dura labse mormuun isaanii ni yaadatama.

Erga labsiin kun ibsamee boodas, hawaasni hedduun labsicha mormuun miseensonni mana maree bakka bu'oota uummatta labsicha akka hin raggaasifneef karaa garaa garaan amansiisuuf duula gochaa turan.

Labsiin yeroo muddamaa amma raggaasifame kun ji'oota jahan dhufaniif kan hojiirra oolu ta'a.